Rekonstruktion

Ang. Liv ihop AB (publ), org.nr. 556846-3136, under företagsrekonstruktion

Stockholms tingsrätt beslutade den 25 oktober 2021 om inledande av företagsrekonstruktion för Liv ihop AB (publ), 556846-3136, (hädanefter ”Bolaget” eller "Moderbolaget") efter en ansökan som inkom till tingsrätten samma dag. Undertecknad, advokat Lars Eric Gustafsson, förordnades till rekonstruktör i enlighet med tingsrättens beslut, bilaga 1.

Innebörden av tingsrättens beslut

Beslutet om företagsrekonstruktion innebär att Bolaget från dagen för ansökan om företagsrekonstruktion, den 25 oktober 2021, har ställt in sina betalningar. Vidare ska jag i egenskap av rekonstruktör under en första period om högst tre månader, fram till den 25 januari 2022, undersöka om och hur Bolagets verksamhet kan fortsätta helt eller delvis, och om det finns förutsättningar för Bolaget att träffa uppgörelse med sina borgenärer och därmed undvika en konkurs. Det ingår också i mitt uppdrag att tillse att Bolaget inte ska åta sig nya förpliktelser eller i övrigt disponerar över egendom av väsentlig betydelse för verksamheten till skada för Bolagets borgenärer.

Under rekonstruktionsperioden får Bolaget inte utan samtycke av rekonstruktören betala skulder som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion eller ställa säkerhet för sådana skulder. Utmätning eller annan verkställighet enligt utsökningsbalken får inte heller ske och Bolaget kan som huvudregel inte försättas i konkurs så länge företagsrekonstruktionen pågår.

Bolaget kommer att driva verksamheten vidare under rekonstruktionen och är i behov av fortsatta leveranser från sina leverantörer. Bolaget får dock inte dra på sig några nya skulder under rekonstruktionen varför inköp och beställningar ska ske mot kontant betalning eller förskott.

Undantagsvis, om särskilda skäl föreligger, får Bolaget beställa leveranser på kredit genom att ingå nya leveransavtal med sina leverantörer under rekonstruktionen. I sådana fall har leverantören företrädesrätt till betalning ur Bolagets egendom (s.k. superförmånsrätt) i händelse av att Bolaget senare skulle försättas i konkurs. En förutsättning för superförmånsrätt är att jag givit mitt uttryckliga samtycke till att ingå ett sådant avtal. Om det skulle bli aktuellt med beställningar på kredit under rekonstruktionen som formellt ska godkännas av mig kommer särskilda rutiner för detta förfarande att läggas upp med berörda leverantörer.

Borgenärsbrev
Rekonstruktionsplan