Pressmeddelanden

Publicering av granskningsrapport beträffande beslut om teckningsoptioner

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") gav i juli 2018 Setterwalls Advokatbyrå i uppdrag att genomföra en granskning avseende beslut och implementering av ett incitamentsprogram. Närmare bestämt avsåg granskningen ett beslut om nyemission av teckningsoptioner från den 1 september 2017 och hur detta hanterats av bolaget och de ansvariga personerna. Utredningen föreslår att aktieägarna på bolagsstämma fattar ett beslut för att bekräfta att emissionsbeslutet är ogiltigt och att teckningsoptionerna ska makuleras.

Rapporten visar att Carl Auer, vid tidpunkten verkställande direktör och ledamot av styrelsen, Christian Paulsson, vid tidpunkten ledamot av styrelsen och sedermera bolagets VD, samt Crister Auer, vid tidpunkten ledamot av styrelsen, agerat i strid mot aktiebolagslagen och på ett felaktigt sätt genomfört en emission av teckningsoptioner.

Vidare framgår det ut utredningen att 69 av totalt 90 teckningsoptioner tecknas av en person som sedermera, trots att betalning för optionerna inte erlagts i rätt tid, överlåtit 69 optioner till bolag närstående till Carl Auer och Christian Paulsson . Betalningen erlades i augusti 2018, för sent enligt emissionsvillkoren och dessutom en tid efter att styrelsen lämnat granskningsuppdraget till Setterwalls Advokatbyrå.

En styrelseledamot eller verkställande direktör som av uppsåt eller oaktsamhet skadar en aktieägare ska ersätta skadan. Det är i nuläget ännu inte konstaterat om emissionen av teckningsoptionerna skadat någon aktieägare, men det går inte att utesluta att aktieägare kan komma att skadas framdeles.

Bolaget utesluter inte att vidta rättsliga åtgärder för att kräva skadestånd och ersättning för kostnader som åsamkats Bolaget till följd av Carl Auers, Christian Paulssons och Crister Auers agerande.

Sedan slutet av 2018 har varken Carl Auer, Christian Paulsson eller Crister Auer något engagemang för Bolaget.

Rapporten i dess helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 25 februari 2019

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, styrelsens ordförande Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23 

Kort om Livihop

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550 och e-post ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2019-06-19
Regulatorisk

Styrelsen i Liv Ihop AB har mottagit besked från Försäkringskassan att Försäkringskassan nu, mot bakgrund av tillförda uppgifter, gjort ett nytt ställningstagande om att godkänna Liv Ihop AB som betalningsmottagare av assistansersättning. Ställningstagandet gäller omgående.

2019-05-29
Regulatorisk

Efter förändringar som har gjorts avseende Livihopgruppens ledning har Försäkringskassan meddelat att myndigheten avvaktar med att verkställa administrativt ställningstagande gällande utbetalning av assistansersättning som utförts fr.o.m. 1 juni 2019.

2019-05-29
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag beslutat att med omedelbar verkan byta ut bolagets VD Kennedi Samuels mot styrelsens ordförande Nils Stiernstedt som ny tillförordnad VD. Bakgrunden till beslutet är ett ställningstagande från Försäkringskassan om att tillfälligt stoppa utbetalningar till Livihop på grund av oegentligheter som misstänks ha skett i ett av Livihops dotterbolag, innan detta förvärvades av Livihop.

2019-05-16
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") höll under torsdagen den 16 maj 2019 sin årsstämma varvid beslut fattades huvudsakligen enligt vad som redovisas nedan.

2019-05-14
Regulatorisk

Första kvartalet januari - mars 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 116,8 (79,5) Mkr motsvarande en tillväxt om 47 %. Tillväxten är främst förvärvsdriven, den organiska tillväxten var 0,9 %.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (2,2) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 2,7 (0,9) Mkr.
  • Resultatet före skatt uppgick till 2,0 (0,4) Mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 2,1 (-0,2) Mkr och 1,6 (-0,2) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,16 (0,01) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner har skett under perioden.
2019-04-23
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") har fattat beslut om att fusionera genom absorption två av sina helägda dotterbolag, Brukartorget AB och Trea Assistans Stockholm AB. Bolaget har idag ingett ansökan om registrering av fusionsplaner, vilka kommer att registreras och kungöras.

2019-04-18
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") vill härmed meddela att revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2018 är oren och de avvikande delarna i revisionsberättelsen återges för förtydligande här nedan. I enlighet med tidigare pressmeddelande kommer hela årsredovisningen för 2018 offentliggöras den 18 april 2019.

2019-04-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10:00 i Bird & Bird Advokats lokaler, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

2019-04-10
Regulatorisk
1
2
3
4
5
6