Pressmeddelanden

Publicering av granskningsrapport beträffande beslut om teckningsoptioner

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") gav i juli 2018 Setterwalls Advokatbyrå i uppdrag att genomföra en granskning avseende beslut och implementering av ett incitamentsprogram. Närmare bestämt avsåg granskningen ett beslut om nyemission av teckningsoptioner från den 1 september 2017 och hur detta hanterats av bolaget och de ansvariga personerna. Utredningen föreslår att aktieägarna på bolagsstämma fattar ett beslut för att bekräfta att emissionsbeslutet är ogiltigt och att teckningsoptionerna ska makuleras.

Rapporten visar att Carl Auer, vid tidpunkten verkställande direktör och ledamot av styrelsen, Christian Paulsson, vid tidpunkten ledamot av styrelsen och sedermera bolagets VD, samt Crister Auer, vid tidpunkten ledamot av styrelsen, agerat i strid mot aktiebolagslagen och på ett felaktigt sätt genomfört en emission av teckningsoptioner.

Vidare framgår det ut utredningen att 69 av totalt 90 teckningsoptioner tecknas av en person som sedermera, trots att betalning för optionerna inte erlagts i rätt tid, överlåtit 69 optioner till bolag närstående till Carl Auer och Christian Paulsson . Betalningen erlades i augusti 2018, för sent enligt emissionsvillkoren och dessutom en tid efter att styrelsen lämnat granskningsuppdraget till Setterwalls Advokatbyrå.

En styrelseledamot eller verkställande direktör som av uppsåt eller oaktsamhet skadar en aktieägare ska ersätta skadan. Det är i nuläget ännu inte konstaterat om emissionen av teckningsoptionerna skadat någon aktieägare, men det går inte att utesluta att aktieägare kan komma att skadas framdeles.

Bolaget utesluter inte att vidta rättsliga åtgärder för att kräva skadestånd och ersättning för kostnader som åsamkats Bolaget till följd av Carl Auers, Christian Paulssons och Crister Auers agerande.

Sedan slutet av 2018 har varken Carl Auer, Christian Paulsson eller Crister Auer något engagemang för Bolaget.

Rapporten i dess helhet finns tillgänglig på Bolagets hemsida och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm den 25 februari 2019

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, styrelsens ordförande Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23 

Kort om Livihop

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550 och e-post ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2019-09-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma. Inpassering från klockan 9:30.

2019-08-21
Regulatorisk

Andra kvartalet, april - juni 2019

Perioden 1 april - 30 juni 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 118,5 (111,4) Mkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Tillväxten är beroende på den organiska tillväxten som var 6,3 Mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 (3,5) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 1,4 (1,2) Mkr.
  • Resultatet före skatt uppgick till 0,1 (0,3) Mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,8 (1,3) Mkr och 1,4 (2,1) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,08) kronor. Ingen utspädning har skett under perioden.
2019-07-17
Regulatorisk

Liv ihop växer inom assistansverksamheten genom förvärv av Akilles Personlig Assistans AB, ett bolag verksamt inom personlig assistans i södra Sverige. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 60 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 4 mkr.

2019-07-04
Regulatorisk

Liv ihop tar ett strategiskt steg och växer inom boenden genom förvärv av Bogruppen i Östergötland AB, ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 7 mkr.

2019-06-19
Regulatorisk

Styrelsen i Liv Ihop AB har mottagit besked från Försäkringskassan att Försäkringskassan nu, mot bakgrund av tillförda uppgifter, gjort ett nytt ställningstagande om att godkänna Liv Ihop AB som betalningsmottagare av assistansersättning. Ställningstagandet gäller omgående.

2019-05-29
Regulatorisk

Efter förändringar som har gjorts avseende Livihopgruppens ledning har Försäkringskassan meddelat att myndigheten avvaktar med att verkställa administrativt ställningstagande gällande utbetalning av assistansersättning som utförts fr.o.m. 1 juni 2019.

2019-05-29
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag beslutat att med omedelbar verkan byta ut bolagets VD Kennedi Samuels mot styrelsens ordförande Nils Stiernstedt som ny tillförordnad VD. Bakgrunden till beslutet är ett ställningstagande från Försäkringskassan om att tillfälligt stoppa utbetalningar till Livihop på grund av oegentligheter som misstänks ha skett i ett av Livihops dotterbolag, innan detta förvärvades av Livihop.

1
2
3
4
5