Pressmeddelanden

LIVIHOP UTSER NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
 • Carl Auer lämnar som VD för att fokusera nya kunder och marknad
 • Christian Paulsson utses till ny VD

Sedan 2011 har Carl Auer lett arbetet med utvecklingen av det som idag blivit Livihopgruppen, med sex rörelsedrivande dotterbolag och en pro-forma omsättning om cirka 350 mkr på årsbasis. Efter ett antal års hårt arbete med verksamheten har Livihop nått stabilitet i sin verksamhet och blivit noterat på Nasdaq First North.

Mot bakgrund av Carl Auers kvaliteter har styrelsen valt att tillgodose Carls önskan om att få en flexiblare roll för att kunna nå målet om 1 miljard i omsättning innan 2020 års slut. Carl kommer fortsättningsvis arbeta med nykundsanskaffning, marknadsföring och förvärv samt vara ett bollplank till VD och styrelse.

"Det har varit en fantastik resa att få ta Livihop till börsen som VD. Min nuvarande roll tar för mycket tid i anspråk för att jag ska kunna fokusera på det jag är riktigt bra på. Jag är väldigt glad över att Christian som jag arbetat nära med sedan i maj 2017 tackade ja till att ta över som min efterträdare. Enligt mig kan Livihop inte få en mer kompetent VD än Christian som även hunnit bli respekterad bland personalen och känner verksamheten väl som tidigare styrelseordförande. "

Det är Livihops ambition att fortsätta bygga aktieägarvärde genom att bli en ledande aktör inom den relativt fragmenterade branschen för personlig assistans och närliggande verksamheter, så som t.ex. LSS boenden.

Styrelsen i Livihop har mot bakgrund av fortsatt fokus på tillväxt och förvärv utsett Christian Paulsson till ny VD för Livihop AB. Christian Paulsson tillträder den 9 maj 2018.

Christian, som idag är styrelseordförande i Liv ihop, har bland annat en bakgrund som VD, COO och Chef för M&A på IBS samt lång erfarenhet från finansbranschen på företag som Fondkommissionärsfirman Lage Jonason AB, Alfred Berg/ABN Amro, Mangold Fondkommission AB och Booz & Co.

Stockholm den 10 april 2018

För mer information kontakta:

Johan Grevelius, Styrelseledamot, Livihop AB
Mobil: 0708-518 500
E-mail: info@livihop.se

Mangold Fondkommission AB, med telefonnummer 08 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018 klockan 08:00 CET.

Filer för nedladdning
2018-08-22
Regulatorisk

April - Juni 2018

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 111,4 (61,3) mkr motsvarande en tillväxt om 81,8 procent, tillväxten är primärt förvärvsdriven, den organiska tillväxten uppgick till 1,4 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,5 (2,5) mkr en ökning om 40,8 procent och efter avskrivningar (EBIT) till 1,2 (1,4) mkr en minskning om 13,2 procent
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,3 (1,0) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 1,3 (-0,5) mkr och 2,1 (0,7) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
 • Resultat per aktie uppgår till 0,08 (1 561,40) kronor
2018-08-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 september 2018 klockan 10:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 09:30.

2018-06-19
Regulatorisk
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") dotterbolag Trea Assistans Stockholm AB ("Trea") har vunnit en upphandling i Södertälje Kommun avseende utförande av hemtjänst
 • Trea har tilldelats 7% av det totala antalet hemtjänsttimmar i kommunen vilket motsvarar en omsättning om ca 14 mkr på årsbasis, vilket motsvarar en ökning av omsättningen från tidigare med ca 6 mkr per år
 • Kontraktet är värt ca 28 mkr över en tvåårsperiod. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalet i två år med ett år i taget.
 • Avtalet börjar gälla från och med 1 november 2018
2018-05-09
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) höll under onsdagen den 9 maj 2018 sin årsstämma varvid huvudsakliga beslut fattades enligt vad som redovisas nedan.

2018-05-04
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag informerats om att aktieägare med sammanlagt 50,1% av det totala antalet aktier och röster i Liv ihop AB (publ) företrädande ca 57% av röster och kapital vid årsstämman den 9 maj 2018 har enats om att föreslå och stödja beslutsförslagen nedan.

2018-04-18
Regulatorisk
2018-04-10
Regulatorisk
 • Carl Auer lämnar som VD för att fokusera nya kunder och marknad
 • Christian Paulsson utses till ny VD
2018-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 09:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 08:30.

2018-03-14
Regulatorisk
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har per idag tillträtt BAMU Uppsala AB ("BAMU") där samtliga aktier förvärvats ("Förvärvet")
 • BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun
 • Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden
 • Köpeskillingen uppgick till 4,0 mkr, samt två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på skuldfri basis
 • Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis
<<
1
...
4
5
6
7
>>