Pressmeddelanden

Livihop offentliggör utfall i övertecknad nyemission

Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet").

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OTILLÅTEN.

 • Erbjudandet har rönt stort intresse och inkomna anmälningar uppgick till cirka 46 MSEK.
 • Teckningsåtaganden om 16 MSEK har lämnats från ankarinvesterare samt delar av Livihops styrelse- och ledningsgrupp.
 • De 8 MSEK som erbjöds till allmänheten har således tecknats till cirka 376 procent.
 • Handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer att inledas den 23 februari 2018.

Livihop har genomfört en ägarspridning genom att erbjuda 1 600 000 nyemitterade aktier i Bolaget till ett pris om 15 SEK per aktie. Antalet aktier i Bolaget kommer öka från 5 920 000 till 7 520 000 efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från den 30 januari 2018 till och med den 13 februari 2018. I samband med Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 400 nya aktieägare.

Livihop har blivit godkända för handel på Nasdaq First North med första handelsdag den 23 februari 2018 under kortnamnet LIVI. Bolaget har idag offentliggjort en bolagsbeskrivning inför listningen på Nasdaq First North vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se.

Carl Auer, VD på Livihop:
"Det är väldigt roligt att så många vill vara med på vår tillväxtresa. Vi välkomnar såväl nya som gamla aktieägare att ta del av Livihops fortsatta utveckling, nu som noterat bolag. Det är också glädjande att notera en så stor andel av personalen bland de nya aktieägarna."

Preliminär tidplan
Avräkningsnotor skickas ut 16 februari 2018
Likviddag för avräkningsnotor 20 februari 2018
Första dag för handel på Nasdaq First North 23 februari 2018

Rådgivare
Mangold är finansiell rådgivare och advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Stockholm 2018-02-16

För mer information, vänligen kontakta

Carl Auer, verkställande direktör
carl.auer@livihopgruppen.se
+46 70 140 8100

Viktig information:
Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 klockan 09.30 CET

Om Livihop
Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till. Mer information om verksamheten finns på www.livihopgruppen.se. Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Livihop. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Livihop sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Livihop har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Filer för nedladdning
2018-04-18
Regulatorisk
2018-04-10
Regulatorisk
 • Carl Auer lämnar som VD för att fokusera nya kunder och marknad
 • Christian Paulsson utses till ny VD
2018-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 09:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 08:30.

2018-03-14
Regulatorisk
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har per idag tillträtt BAMU Uppsala AB ("BAMU") där samtliga aktier förvärvats ("Förvärvet")
 • BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun
 • Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden
 • Köpeskillingen uppgick till 4,0 mkr, samt två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på skuldfri basis
 • Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis
2018-03-06
Regulatorisk
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har ingått avtal med de fyra ägarna av BAMU Uppsala AB ("BAMU") om förvärv av samtliga aktier i BAMU med planerat tillträde den 14 mars 2018 ("Förvärvet")
 • BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun
 • Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden
 • Köpeskillingen uppgår till 4,0 mkr, samt två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på skuldfri basis
 • Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis
2018-02-16
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet").

2018-01-30
Regulatorisk

Livihop beslutar om nyemission och offentliggör investeringsmemorandum inför notering på Nasdaq First North Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") har beslutat om en nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 23 februari 2018. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 24 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har Livihop i dag även offentliggjort ett investeringsmemorandum, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

1
2
3
4
5
6