Pressmeddelanden

Livihop beslutar om nyemission och offentliggör investeringsmemorandum inför notering på Nasdaq First North

Livihop beslutar om nyemission och offentliggör investeringsmemorandum inför notering på Nasdaq First North Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") har beslutat om en nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 23 februari 2018. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 24 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har Livihop i dag även offentliggjort ett investeringsmemorandum, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

Livihop är en väletablerad aktör som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet innefattar en nyemission av högst 1 600 000 aktier, vilket vid fulltecknad emission motsvarar 24 MSEK före emissionskostnader och cirka 21 procent av det totala antalet aktier efter fulltecknad emission.
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 15 SEK per aktie, motsvarande en pre-money-värdering av Bolagets aktier till 88,8 MSEK.
 • Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 30 januari till och med den 13 februari 2018.
 • Teckningsåtaganden om 16 MSEK motsvarande cirka 67 procent av Erbjudandet har lämnats från ankarinvesterare samt delar av Livihops styrelse- och ledningsgrupp.
 • Befintliga aktieägare i Bolaget har ingått lock up-avtal om totalt 92 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet under en period om 12 månader.
 • Livihop har ansökt om upptagande till handel på Nasdaq First North. Under förutsättning att Bolagets ansökan godkänns beräknas första dag för handel bli den 23 februari 2018 med ISIN-kod SE0010769356 och under kortnamnet LIVI.
 • Livihops omsättning uppgick 2017 till proforma 303,0 MSEK med ett EBITDA-resultat proforma om 13,1 MSEK.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Bakgrunden till den eventuella noteringen är att trygga en långsiktig tillväxt för Livihopgruppen. Styrelsen för Livihop bedömer att noteringen kommer att bidra till att förverkliga Bolagets ambition att bli Sveriges ledande assistansbolag. Noteringen underlättar även genomförandet av Livihops förvärvsstrategi genom att Bolaget erhåller en marknadsprissatt och likvid aktie som kan användas som betalmedel. Vidare skapas genom noteringen goda förutsättningar att för nya grupper av investerare synliggöra den värdetillväxt som Livihop står inför, samtidigt som noteringen innebär en kvalitetsstämpel gentemot uppdragsgivare, personal, banker och andra intressenter.

I syfte att finansiera Bolagets fortsatta utveckling och stärka dess marknadsposition har styrelsen i Livihop beslutat om att genomföra en emission av nya aktier om högst 24 MSEK i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North. Livihop avser använda emissionslikviden i Erbjudandet till att växa genom förvärv. Bolaget har en strukturerad förvärvsprocess med kontinuerlig dialog med ett flertal förvärvskandidater.

Carl Auer, VD för Livihop:

"Sedan vi startade Livihop 2011 har utgångspunkten för vår verksamhet alltid varit alla människors lika värde och lika rättigheter. Personlig assistans är därvid en förutsättning när funktionsnedsättning begränsar möjligheterna för individen. Vi är övertygade om att Livihop har den bästa lösningen för att maximera nyttan av assistansersättningen och på den övertygelsen grundar sig ambitionen att växa och bli Sveriges ledande assistansbolag. För oss är den primära drivkraften att nå en storlek där vi kan bli en större påverkansfaktor och därmed garant för fortsatt hög kvalitet inom personlig assistans.

För att skapa optimala förutsättningar för en hög tillväxttakt startade vi 2015 utvecklingen av vår verksamhets- och kvalitetsstyrningsplattform, RODRET, som i dag är en av våra mest särskiljande organisatoriska styrkor. Plattformen möjliggör inte bara smidig integration av förvärvade bolag och effektiv daglig styrning av befintliga verksamheter, utan är också våra uppdragsgivares viktigaste styrsystem.

Jag vill välkomna Er till en spännande resa med Livihop - vi hoppas ni vill följa med på en tillväxtresa och bli en viktig kugge i hjulet att skapa Sveriges ledande assistansbolag."

Investeringsmemorandum

I samband med Erbjudandet har ett investeringsmemorandum i dag offentliggjorts och finns tillgängligt på Livihops hemsida, www.livihopgruppen.se, samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod, 30 januari 2018-13 februari 2018

Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet, 16 februari 2018

Likviddag för avräkningsnotor, 20 februari 2018

Första dag för handel, 23 februari 2018

Anmälan

Anmälan om önskan att teckna aktier i Erbjudandet ska ske genom;

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

Stockholm 2018-01-30

För mer information, vänligen kontakta

Carl Auer, verkställande direktör
carl.auer@livihop.se
+46 70 140 8100

Om Livihop
Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till. Mer information om verksamheten finns på www.livihopgruppen.se. Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Livihop. Erbjudandet till berörda personer att teckna aktier i Livihop sker endast genom det investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Livihop har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Filer för nedladdning
2018-04-18
Regulatorisk
2018-04-10
Regulatorisk
 • Carl Auer lämnar som VD för att fokusera nya kunder och marknad
 • Christian Paulsson utses till ny VD
2018-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 09:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 08:30.

2018-03-14
Regulatorisk
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har per idag tillträtt BAMU Uppsala AB ("BAMU") där samtliga aktier förvärvats ("Förvärvet")
 • BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun
 • Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden
 • Köpeskillingen uppgick till 4,0 mkr, samt två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på skuldfri basis
 • Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis
2018-03-06
Regulatorisk
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har ingått avtal med de fyra ägarna av BAMU Uppsala AB ("BAMU") om förvärv av samtliga aktier i BAMU med planerat tillträde den 14 mars 2018 ("Förvärvet")
 • BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun
 • Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden
 • Köpeskillingen uppgår till 4,0 mkr, samt två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på skuldfri basis
 • Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis
2018-02-16
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet").

2018-01-30
Regulatorisk

Livihop beslutar om nyemission och offentliggör investeringsmemorandum inför notering på Nasdaq First North Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") har beslutat om en nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 23 februari 2018. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 24 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har Livihop i dag även offentliggjort ett investeringsmemorandum, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

1
2
3
4
5
6