Pressmeddelanden

Liv ihop förvärvar Trea Assistans i Stockholm och genomför riktad nyemission
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har ingått avtal om förvärv samt tillträtt Trea Assistans Stockholm AB ("Trea") per den 17 april 2018 ("Förvärvet").
 • Trea är ett bolag verksamt inom personlig assistans i Stockholmsregionen samt Skellefteå.
 • Förvärvet av Trea förstärker Livihopgruppens position som en ledande aktör inom personlig assistans.
 • Köpeskillingen uppgår till 22,0 mkr (varav 11 mkr kontant och 11 mkr i nyemitterade aktier i Livihop) vid tillträdet. Utöver köpeskillingen kommer en tilläggsköpeskilling för åren 2018, 2019, 2020 utgå, vilken beräknas till cirka 11 mkr. Förvärvet genomförs på skuldfri basis. 
 • Trea-förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om cirka 100 mkr samt ett EBITDA- resultat om cirka 7 mkr på årsbasis.
 • Livihop genomför en nyemission av 759 144 aktier som del i förvärvet (motsvarande ett värde om 11 mkr). 
 • Treas verksamhetschef Kennedi Samuels tar även plats i Livihops koncernledning som chefsjurist.

Motiv till förvärvet

Förvärvet av Trea stärker Livihops position inom personlig assistans i Stockholmsregionen. Vidare har Trea en mindre verksamhet inom hemtjänst med tillstånd i södra Storstockholm. Trea är ett välrenommerat företag inom personlig assistans och har utvecklats väl under de senaste åren.

Trea är ett lönsamt företag som beräknas bidra med en ökning av Livihopgruppens omsättning med cirka 100 mkr och EBITDA resultat med ca 7 mkr på årsbasis. Pro-forma ger detta en omsättningsökning i koncernen med cirka 30 procent och EBITDA resultats-ökning med cirka 45 procent. Förvärvet förväntas bidra positivt både verksamhetsmässigt och finansiellt. Förvärvet förväntas ge upphov till kostnadssynergier vilka kommer realiseras under 2018 och 2019.

"Livihop och Trea kompletterar varandra både geografiskt och verksamhetsmässigt, samtidigt som bolagen har en gemensam samsyn på kvalitet, värderingar och framtida tillväxtplaner detta ger en stabil grund för att fortsätta mot vårt mål om 1 miljard i omsättning 2020. Vidare ser jag fram emot att få en ny medarbetare i Kennedi Samuels som både blir verksamhetschef för Trea samt koncernens chefsjurist." säger Carl Auer VD för Livihop.

Kort om Trea Assistans

Trea bedriver verksamhet inom personlig assistans enligt LSS och har tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Verksamheten drivs från tre kontor och riktar sig till dem som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt LSS, vilket innefattar samtliga personkretsar inom LSS. Vidare bedriver Bolaget en mindre verksamhet inom hemtjänst som omsätter ca 10 mkr per år. Verksamheten finns primärt i Stockholm, Södertälje och Skellefteå.

"Genom att bli en del av Livihopgruppen stärker Trea sitt erbjudande och kan fortsätta växa organiskt med tvåsiffriga tillväxttal genom att få tillgång till Livihops egenutvecklade plattform för verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete. Det minskar administrationen och sätter fokus på tillväxt. Vidare ser vi framför oss att våra bolag ger upphov till effektivisering och synergier inom många delar av våra respektive verksamheter vilket kommer ge positiva effekter på resultatet framöver. Målet är att bibehålla den höga kvalitén i verksamheten och samtidigt förbättra marginalerna och det gör vi tillsammans med Livihopgruppen" säger Kennedi Samuels verksamhetschef på Trea.

Köpeskilling och finansiering

Den initiala köpeskillingen uppgår till 22,0 mkr baserat på skuldfri basis och erläggs till hälften kontant (11 mkr) och hälften i 759 144 nyemitterade aktier (motsvarande 11 mkr) på tillträdesdagen. Säljarna har även rätt till tilläggsköpeskilling under 2018, 2019 och 2020, givet att vissa utsatta mål uppnås.

Köpeskillingen struktureras enligt följande:

 • 11,0 mkr erläggs kontant på tillträdesdagen.
 • 11,0 mkr i nyemitterade aktier i Livihop per tillträdesdagen
 • Tilläggsköpeskilling för 2018, 2019 och 2020 beräknas uppgå till cirka 11 mkr. Säljarna är berättigade till 2 mkr samt 31 procent av överskjutande vinst över 2 mkr per ovan 3 år. Dessa utbetalas efter reviderade bokslut efterföljande år.
 • Livihop bedömer att total köpeskilling kommer uppgå till cirka 33 mkr efter utbetalade tilläggsköpeskillingar

Nyemission av aktier

Styrelsen har beslutat om nyemission av 759 144 aktier med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 juni 2017. Aktierna har emitterats till en kurs om 14,49 kronor per aktie, grunden för teckningskursen är den volymvägda genomsnittskursen 10 dagar före styrelsens beslut om emissionen. Utspädningseffekten av kapital och röster uppgår till 9,2 procent efter genomförd emission.

Antalet aktier före emissionen uppgick till 7 520 000 st samt efter registrerad emission kommer antalet aktier uppgå till 8 279 144 st. Aktiekapitalet uppgick till 676 800,00 kronor före emissionen samt kommer uppgå till 745 122,96 kronor efter registrerad emission vid Bolagsverket, ökningen uppgår till 68 322,96 kronor.

Tecknarna i emissionen är de två Säljarna i Trea, vilka även ingått avtal om att inte vidareförsälja sina aktier under en period om 12 månader.

Stockholm den 17 april 2018

För vidare upplysningar

Carl Auer, VD Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-140 8100
Mail: carl.auer@livihopgruppen.se

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se 

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 klockan 16.00 CET.

Kort om Livihop
Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Filer för nedladdning
2019-05-29
Regulatorisk

Efter förändringar som har gjorts avseende Livihopgruppens ledning har Försäkringskassan meddelat att myndigheten avvaktar med att verkställa administrativt ställningstagande gällande utbetalning av assistansersättning som utförts fr.o.m. 1 juni 2019.

2019-05-29
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag beslutat att med omedelbar verkan byta ut bolagets VD Kennedi Samuels mot styrelsens ordförande Nils Stiernstedt som ny tillförordnad VD. Bakgrunden till beslutet är ett ställningstagande från Försäkringskassan om att tillfälligt stoppa utbetalningar till Livihop på grund av oegentligheter som misstänks ha skett i ett av Livihops dotterbolag, innan detta förvärvades av Livihop.

2019-05-16
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") höll under torsdagen den 16 maj 2019 sin årsstämma varvid beslut fattades huvudsakligen enligt vad som redovisas nedan.

2019-05-14
Regulatorisk

Första kvartalet januari - mars 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 116,8 (79,5) Mkr motsvarande en tillväxt om 47 %. Tillväxten är främst förvärvsdriven, den organiska tillväxten var 0,9 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (2,2) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 2,7 (0,9) Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 2,0 (0,4) Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 2,1 (-0,2) Mkr och 1,6 (-0,2) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,16 (0,01) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner har skett under perioden.
2019-04-23
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") har fattat beslut om att fusionera genom absorption två av sina helägda dotterbolag, Brukartorget AB och Trea Assistans Stockholm AB. Bolaget har idag ingett ansökan om registrering av fusionsplaner, vilka kommer att registreras och kungöras.

2019-04-18
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") vill härmed meddela att revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2018 är oren och de avvikande delarna i revisionsberättelsen återges för förtydligande här nedan. I enlighet med tidigare pressmeddelande kommer hela årsredovisningen för 2018 offentliggöras den 18 april 2019.

2019-04-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10:00 i Bird & Bird Advokats lokaler, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

2019-04-10
Regulatorisk
1
2
3