Pressmeddelanden

Liv ihop förvärvar Bogruppen i Östergötland AB och genomför riktad nyemission

Liv ihop tar ett strategiskt steg och växer inom boenden genom förvärv av Bogruppen i Östergötland AB, ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 7 mkr.

Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har ingått avtal om förvärv samt tillträtt Bogruppen i Östergötland AB ("Bogruppen") per den 4 juli 2019 ("Förvärvet").

Bogruppen är ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem i flera delar av Sverige men med fokus kring Stockholm och Norrköping. Genom förvärvet så växer Livihop inom affärsområdet boenden som är ett prioriterat tillväxtområde. Köpeskillingen uppgår till maximalt 27,7 mkr (varav 4 mkr kontant, 5,7 mkr i nyemitterade aktier och teckningsoptioner, 12,3 mkr mot revers för att reglera en skuld från säljaren till Bogruppen, samt en kontant tilläggsköpeskilling över fem år om maximalt 5,7 mkr) vid tillträdet.

Aktierna i emissionen emitteras till en teckningskurs om 18,81 kr vilket väl återspeglar koncernens potential. Lösenpris för teckningsoptionerna är 18,81 kr.

Bogruppen-förvärvet beräknas tillföra Livihop en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA- bidrag om cirka 7 mkr på årsbasis.

"Genom förvärvet växer vi inom affärsområdet boenden och kommer fortsättningsvis både ha boenden inom egen regi och på entreprenad. Det råder stor brist på boenden i Sverige och tillsammans med Bogruppen tar vi en bra marknadsposition med god tillväxtpotential. Förvärvet ligger i linje med vår tillväxtstrategi och vi närmar oss nu målet att omsätta 1 miljard kronor med god lönsamhet." säger Nils Stiernstedt VD för Livihop

I samband med förvärvet kommer flera synergier att uppnås, på såväl kostnadssidan som på intäktssidan. Bland annat kommer samtliga tjänstemän i Stockholm att samlas på det nya moderna kontoret i Sickla Front. Merparten av overheadfunktionerna kommer skötas centralt från Stockholmskontoret. 

Kort om Bogruppen

Bogruppen bedriver kvalitativ verksamhet inom sociala insatser, främst i mellersta Sverige och har sin nuvarande bas i Norrköping. Bogruppen har bedrivit stödboendeverksamhet under elva år. På senare år har företaget också etablerat sig i Stockholm, Åre och Bergslagen, samt utökat sin verksamhet med HVB- och familjehemsverksamhet.

"Vi i Bogruppen är oerhört glada över att få möjligheten att bli en del av Liv ihop. Det är med stort förtroende och höga förväntningar som vi går in i en ny konstellation. Vi kommer att få goda möjligheter att än mer utvecklas och växa, samtidigt som vi fortsatt kan stärka vår identitet som en kvalitetsaktör." säger Patrik Bergström, operativ chef Bogruppen

Emissionen

Livihop genomför en nyemission av totalt 305 154 aktier och 101 718 teckningsoptioner som del i förvärvet (motsvarande ett värde om 5 739 947kr). Teckningskursen uppgår till 18,81 kr per aktie. Optionerna har en löptid på 24 månader och med lösenpris 18,81 kr. Varje option berättigar till teckning av en aktie. Säljaren tecknar samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionen och har ingått avtal om att inte vidaresälja sina aktier och teckningsoptioner under en period om 12 månader. Emissionen görs med stöd av årsstämmans bemyndigande. Antal aktier kommer efter genomförd nyemission av aktier uppgå till 8 584 298 st vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,6 procent.

Stockholm den 4 juli 2019

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Denna information är sådan som Liv Ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 4 juli kl 09.00.

Kort om Livihop

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se 

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

Filer för nedladdning
2019-11-12
Regulatorisk

Tredje kvartalet, juli - sept 2019 Perioden 1 juli - 30 september 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 143,6 MSEK (113,0) motsvarande en tillväxt om cirka 29 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,1 MSEK (2,1) och efter avskrivningar (EBIT) till 0,2 MSEK (-0,3).
  • Resultatet före skatt uppgick till -1,7 MSEK (-0,6).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3,6 MSEK (-0,2) och 20,0 MSEK (-3,4) efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (0,03).
2019-11-05
Regulatorisk

Liv ihop har genomfört vissa förändringar i ledningsgruppen i takt med att bolaget går mot att vara en brett omsorgsbolag.

2019-10-01
Regulatorisk

Antal aktier och röster i Liv ihop AB (publ) har ökat med anledning av den riktade nyemissionen av aktier i samband med förvärvet av Akilles Personlig Assistans AB som aviserades den 17 juli.

2019-09-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma. Inpassering från klockan 9:30.

2019-08-21
Regulatorisk

Andra kvartalet, april - juni 2019

Perioden 1 april - 30 juni 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 118,5 (111,4) Mkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Tillväxten är beroende på den organiska tillväxten som var 6,3 Mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 (3,5) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 1,4 (1,2) Mkr.
  • Resultatet före skatt uppgick till 0,1 (0,3) Mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,8 (1,3) Mkr och 1,4 (2,1) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,08) kronor. Ingen utspädning har skett under perioden.
2019-07-17
Regulatorisk

Liv ihop växer inom assistansverksamheten genom förvärv av Akilles Personlig Assistans AB, ett bolag verksamt inom personlig assistans i södra Sverige. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 60 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 4 mkr.

2019-07-04
Regulatorisk

Liv ihop tar ett strategiskt steg och växer inom boenden genom förvärv av Bogruppen i Östergötland AB, ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 7 mkr.

1
2
3
4
5
6