Pressmeddelanden

Liv ihop AB rapporterar resultatet för första kvartalet 2019

Första kvartalet januari - mars 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 116,8 (79,5) Mkr motsvarande en tillväxt om 47 %. Tillväxten är främst förvärvsdriven, den organiska tillväxten var 0,9 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (2,2) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 2,7 (0,9) Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 2,0 (0,4) Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 2,1 (-0,2) Mkr och 1,6 (-0,2) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,16 (0,01) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner har skett under perioden.

Väsentliga händelser januari - mars 2019

 • Bolaget har den 25 mars 2019 hävt VD-avtalet för tidigare Vd:n Christian Paulsson innebärande att Bolaget upphört betala uppsägningslön samt inte avser betala avgångsvederlag. Den avtalade återstående totala kostnaden ligger dock fortfarande reserverad som en avsättning. Tidigare Vd:n har inlett skiljeförfarande och parterna befinner sig därför i tvist rörande Vd-avtalet.
 • Styrelsen för Liv ihop AB (publ) och styrelserna för Trea Assistans Stockholm AB och Brukartorget AB har den 25 mars fattat beslut om att fusionera dotterbolagen Trea Assistans Stockholm AB och Brukartorget AB med Liv ihop AB (publ).

VD och koncernchef Kennedi Samuels kommenterar kvartalet

En ännu bättre organisation - för kunder, medarbetare och aktieägare

Ett drygt halvår har gått sedan jag tillträdde som tf. VD för Livihopgruppen och idag kan jag stolt presentera min första rapport som verkställande direktör. Det har varit spännande och intensiva första månader där vi framgångsrikt har genomfört flera förändringar i organisationen - och redan nu ser vi effekterna av vårt arbete.

Vi har fått en fantastisk start på årets första kvartal vilket resultatet för första kvartalet 2019 vittnar om. Vi känner oss väldigt nöjda med denna start men vill också framhålla att detta bara är början. Första kvartalets fina resultat är ett tydligt bevis på att de organisationsförändringar vi genomfört varit framgångsrika och att vår affärsmodell står starkt på egna ben.

Bakom siffrorna ligger ett intensivt arbeta med att samordna driften av de olika verksamheterna i Livihopgruppen. Flera av våra medarbetare, främst inom ekonomi och administration, har axlat ett större ansvar för fler bolag och därmed har vi kunnat dra ner på antalet externa konsulter. Det är mycket glädjande att se hur våra anställda växer i sina yrkesroller, samtidigt som vi kunnat minska på onödiga kostnader - utan att tumma på kvaliteten för våra kunder.

Som nästa steg mot en smidigare och effektivare organisation kommer vi att slå samman två av våra helägda dotterbolag; Brukartorget AB och Trea Assistans Stockholm AB. För våra kunder innebär det tillgång till än mer kompetens och resurser, under en gemensam organisation.

Den effektivisering av organisationen som genomförs nu ska inte tolkas som att vi stramar åt i den kundtillvända verksamheten - tvärtom faktiskt. Under första kvartalet har vi anställt flera nya talanger till våra tjänster där vi servar våra kunder och uppdragsgivare. Dessa medarbetare kommer att i ännu större utsträckning än tidigare se till att bygga nära och långsiktiga relationer med våra kunder för ett så välfungerande samarbete som möjligt. Det är ett viktigt led i vår ambition att bli en av assistansbranschens främsta kvalitetsaktör, med kapacitet att möta behoven hos varje unik individ.

Med grunden lagd kan vi åter fokusera på vår förvärvsstrategi och aktivt gå in i förhandlingar med potentiella förvärvsobjekt.

Vi har mycket på gång inom koncernen. Framöver ska vi satsa ännu mer på vidareutbildning och kompetensutveckling av våra medarbetare - de är vår överlägset viktigaste tillgång. Med motiverade medarbetare som trivs på jobbet skapar vi större värde för våra kunder, och därmed i förlängningen också för dig som aktieägare.

Kennedi Samuels, VD Liv ihop AB

Stockholm den 14 maj 2019

För vidare upplysningar

Kennedi Samuels, VD Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-191 57 44
Mail: kennedi.samuels@livihopgruppen.se

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 klockan 08:00 CEST.

Kort om Liv ihop AB

Livihop erbjuder kvalitativa tjänster inom personlig assistans och omsorg till personer med funktionsvariationer. Sedan starten 2011 har vårt mål varit att ge alla, oavsett behov och drömmar, individanpassat stöd och möjlighet till en bättre vardag. Idag har vi drygt 1 500 engagerade medarbetare och hjälper fler än 300 individer i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. Vi kombinerar ett personligt bemötande och engagemang med stabiliteten och kompetensen hos ett rikstäckande omsorgsbolag med lång erfarenhet av assistansfrågor. Vår ambition är att bli en av Sveriges ledande aktör inom personlig assistans och att genom vår storlek påverka samhället till det bättre. Det gör vi bland annat genom att verka för hög transparens och kvalitet i alla våra tjänster, förbättrade arbetsvillkor för våra personliga assistenter samt högre krav på hållbarhet och minskade miljögifter i vår omgivning.

Liv ihop är noterade på Nasdaq First North sedan 2018.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold Fondkommission, mail: CA@mangold.se och tel: 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

2019-10-01
Regulatorisk

Antal aktier och röster i Liv ihop AB (publ) har ökat med anledning av den riktade nyemissionen av aktier i samband med förvärvet av Akilles Personlig Assistans AB som aviserades den 17 juli.

2019-09-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma. Inpassering från klockan 9:30.

2019-08-21
Regulatorisk

Andra kvartalet, april - juni 2019

Perioden 1 april - 30 juni 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 118,5 (111,4) Mkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Tillväxten är beroende på den organiska tillväxten som var 6,3 Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 (3,5) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 1,4 (1,2) Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,1 (0,3) Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,8 (1,3) Mkr och 1,4 (2,1) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,08) kronor. Ingen utspädning har skett under perioden.
2019-07-17
Regulatorisk

Liv ihop växer inom assistansverksamheten genom förvärv av Akilles Personlig Assistans AB, ett bolag verksamt inom personlig assistans i södra Sverige. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 60 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 4 mkr.

2019-07-04
Regulatorisk

Liv ihop tar ett strategiskt steg och växer inom boenden genom förvärv av Bogruppen i Östergötland AB, ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 7 mkr.

2019-06-19
Regulatorisk

Styrelsen i Liv Ihop AB har mottagit besked från Försäkringskassan att Försäkringskassan nu, mot bakgrund av tillförda uppgifter, gjort ett nytt ställningstagande om att godkänna Liv Ihop AB som betalningsmottagare av assistansersättning. Ställningstagandet gäller omgående.

2019-05-29
Regulatorisk

Efter förändringar som har gjorts avseende Livihopgruppens ledning har Försäkringskassan meddelat att myndigheten avvaktar med att verkställa administrativt ställningstagande gällande utbetalning av assistansersättning som utförts fr.o.m. 1 juni 2019.

2019-05-29
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag beslutat att med omedelbar verkan byta ut bolagets VD Kennedi Samuels mot styrelsens ordförande Nils Stiernstedt som ny tillförordnad VD. Bakgrunden till beslutet är ett ställningstagande från Försäkringskassan om att tillfälligt stoppa utbetalningar till Livihop på grund av oegentligheter som misstänks ha skett i ett av Livihops dotterbolag, innan detta förvärvades av Livihop.

1
2
3
4
5
6