Pressmeddelanden

Liv ihop AB rapporterar resultat för andra kvartalet 2020

Andra kvartalet, april - juni 2020

Perioden 1 april - 30 juni 2020

· Omsättningen för koncernen uppgick till 130,4 MSEK (118,5) motsvarande en tillväxt om cirka 10,0 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (3,8) och efter avskrivningar (EBIT) till -1,8 MSEK (1,4).

· Resultatet före skatt uppgick till -3,7 MSEK (0,2).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,9 MSEK (0,8) och 24,8 MSEK (1,4) efter förändring av rörelsekapitalet.

· Periodens resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,02).

Väsentliga händelser i första kvartalet

· Vid årsstämman den 14 maj valdes Claes Lindholm till ny ledamot och Jesper von Post valdes till styrelsens ordförande.

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet

Strategin som vi fastställde i slutet av förra året har vi följt och under årets andra kvartal har vi fortsatt att fokusera på att växa organiskt och genom rekryteringar. Därtill har vårt arbete med att stärka vårt erbjudande fallit väl ut. Satsningarna med LivihopAkademien är ett steg för att öka kompetensnivån för våra medarbetare och höja attraktionskraften hos Livihop som arbetsgivare. En del av vår strategi är att öka den lokala närvaron med fler lokalkontor. Med dessa kommer vi närmare våra kunder och assistenter och skapar en naturlig samlingsplats för både kunder och anställda. Genom starkare lokal närvaro så tror vi också på att det blir lättare att attrahera nya kunder i området omkring respektive lokalkontor.

Årets andra kvartal inleddes också med närvaron av Covid-19 som påverkat oss mycket, men lite olika inom våra respektive affärsområden. Inom hemtjänsten sjönk beläggningen med nästan 40 procent under april och maj, för att sen börja återgå till ett normalt läge i juli med en positiv trend för augusti. Intäktsbortfallet till följd av lägre beläggningen motsvarar cirka 1 mkr under kvartalet.

Inom personlig assistans har vi sett en trögrörlighet på marknaden. Nykundsbearbetningen låg på en låg nivå under mars till maj, men under juni såg vi ett trendbrott när fler söker sig till annan utförare. För Livihop innebar trendbrottet en ökning med drygt 10 000 kontrakterade timmar under perioden. En stor förklaring till att antalet kontrakterade timmar ökat är satsningen på lokalkontoret i Norrköping som öppnade i juni. Under hela kvartalet har beläggningen varit lägre än normalt som en följd av att kunder är oroliga för att ta hjälp av vikarier och tillfällig personal. I normalfallet ligger beläggningsgraden, det vill säga utförda timmar mot kontrakterade timmar, på cirka 96 procent. Under kvartalet har vi ett genomsnitt på drygt 85 procent vilket förklarar ett intäktsbortfall på cirka 15 mkr.

Affärsområdet boende har under året genomgått vissa besparingsåtgärder som nu gett positiv effekt. Våra satsningar inom kvalitet har också gett effekt och vi noterar nu att förfrågningsunderlaget ökat väsentligt och beläggningen har ökat fem procent. En stor del av ökningen kan tillskrivas återkommande kommunkunder vilket vi ser som ett bevis på att vi gjort rätt satsningar. Vi har även sett att trenden fortsätter i rätt riktning efter kvartalets utgång.

Resultatutvecklingen har under perioden påverkats negativt av den lägre beläggningsgraden, men vi har kunnat anpassa vår verksamhet och våra fasta kostnader på ett tillfredställande sätt. Vi ser också att utbudet på arbetskraft ökar till följd av den högre arbetslösheten i landet. Våra möjligheter att rekrytera bra och kompetent personal är numera inte samma utmaning som för tolv månader sen. Våra satsningar inom organisk tillväxt har under kvartalet påverkar resultatet med cirka 2 mkr och beläggningsminskningen med cirka 2 mkr.

Våra organisatoriska förändringar och besparingsprogram har fortlöpt enligt plan under perioden i syfte att höja effektiviteten. Dessa, i kombination med våra satsningar inom digitalisering och automatisering, innebär att vi är väl positionerade för att accelerera i början av hösten och med ett stabilt team.

Denna information är sådan information Liv Ihop AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan 08:30.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

2020-12-18
Regulatorisk

Sveriges riksdag har nu beslutat att schablonbeloppet för assistansersättning skall inför 2021 höjas med 3,5 procent, motsvarande en höjning om 10,70 kronor.

2020-11-18
Regulatorisk

Tredje kvartalet, juli - sept 2020

Perioden 1 juli - 30 september 2020

  • Omsättningen för perioden uppgick till 137,3 MSEK, en minskning med 4,4 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,2 MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,0 MSEK (-1,7).
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,20 SEK (-0,19).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,8 MSEK (-3,6) och 1,6 MSEK (20,0) efter förändringar av rörelsekapital.

Väsentliga händelser i första kvartalet

  • Inga väsentliga händelser har skett under perioden
2020-08-27
Regulatorisk

I linje med utsatt strategi genomför Liv ihop en omorganisation i syfte att bättre tillvarata befintliga resurser och för att anpassa organisationen efter rådande marknadsförutsättningar. I samband med omorganisationen genomförs ett besparingsprogram om cirka 10 mkr på årsbasis.

2020-08-19
Regulatorisk

Andra kvartalet, april - juni 2020

Perioden 1 april - 30 juni 2020

· Omsättningen för koncernen uppgick till 130,4 MSEK (118,5) motsvarande en tillväxt om cirka 10,0 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 MSEK (3,8) och efter avskrivningar (EBIT) till -1,8 MSEK (1,4).

· Resultatet före skatt uppgick till -3,7 MSEK (0,2).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,9 MSEK (0,8) och 24,8 MSEK (1,4) efter förändring av rörelsekapitalet.

· Periodens resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,02).

Väsentliga händelser i första kvartalet

· Vid årsstämman den 14 maj valdes Claes Lindholm till ny ledamot och Jesper von Post valdes till styrelsens ordförande.

2020-08-04
Regulatorisk

Liv ihops delårsrapport avseende perioden 1 januari - 30 juni 2020 kommer publiceras kl. 08:30 den 19 augusti 2020. Aktieägare, investerare och övriga intressenter är välkomna till bolagets kontor i Sickla för en presentation samma dag kl 10.00 där VD Nils Stiernstedt kommer presentera utvecklingen.

2020-07-22
Regulatorisk

Med årets nyetableringar och strategiska rekryteringar har nu antalet nykontrakterade timmar ökat till 20 000 på månadsbasis, vilket motsvarar en årlig omsättning om cirka 73 mkr. Antalet kontrakterade timmar har hittills i år ökat med cirka 17 procent.

2020-06-23
Regulatorisk

Det nyetablerade lokalkontoret i Norrköping genererar nu en årlig omsättning om 36 mkr. Nu närmast etablerar bolaget ett nytt lokalkontor i Örnsköldsvik.

2020-06-05
Regulatorisk

Liv ihops satsning på organisk tillväxt har gett resultat och vi har redan nu nått årsmålet, en organisk tillväxt om tio procent. I takt med tillväxten etablerar vi nu fler lokalkontor.

2020-05-14
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 14 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

1
2
3
4
5
6