Pressmeddelanden

Liv ihop AB rapporterar resultat för andra kvartalet 2019

Andra kvartalet, april - juni 2019

Perioden 1 april - 30 juni 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 118,5 (111,4) Mkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Tillväxten är beroende på den organiska tillväxten som var 6,3 Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 (3,5) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 1,4 (1,2) Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,1 (0,3) Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,8 (1,3) Mkr och 1,4 (2,1) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,08) kronor. Ingen utspädning har skett under perioden.

Väsentliga händelser i andra kvartalet

 • Styrelsen i Liv ihop AB (publ) beslutade 29 maj 2019 att utse Nils Stiernstedt som ny VD. Kent Lindholm utsågs till ny styrelseordförande. 

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Liv ihop har i juli månad förvärvat Bogruppen i Östergötland AB, ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem, och Akilles Personlig Assistans AB, ett bolag verksamt inom personlig assistans i södra Sverige. Köpeskillingen för Bogruppen uppgår till maximalt 27,7 Mkr och för Akilles uppgår köpeskillingen till ca 10 Mkr.

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet 

Som nytillträdd VD för Liv Ihop är det med glädje som jag kan konstatera att utvecklingen under årets andra kvartal i stort gått enligt plan vilket vi är mycket nöjda med.

Arbetet med att identifiera samordningsvinster inom koncernen har fortsatt, våra planerade fusioner har vi lagt på is men de ekonomiska vinningarna av dessa aktiviteter kommer ändå realiseras. Arbetet kommer vara kontinuerligt, inte minst mot bakgrund av den förvärvsdrivna tillväxten. Vi kommer nu även ta ett starkare grepp kring digitalisering och automatisering, och har därför initierat ett flertal nya spännande projekt. Dessa kommer att förenkla vår vardag väsentligt, och därigenom erbjuda en bättre tjänst till våra kunder.

Resultatet har, enligt plan, tyngts något av "storhelgerna" påsk respektive midsommar. Resultatpåverkan uppgår till cirka 2,3 mkr över kvartalet. Därtill har vi även under andra kvartalet haft omställningskostnader som kommer fortsätta en bit in under tredje kvartalet. Totalt uppgår dessa kostnader under det andra kvartalet till cirka 1 mkr.

Vi har under kvartalet fortsatt våra satsningar inom boenden. Under tredje kvartalen hoppas vi kunna öppna vårt första LLS-boende i egen regi utanför Gnesta. Inledningsvis kommer vi erbjuda fem platser och sen inom kort ytterligare fyra. Boendet kommer vara anpassat för individer med särskilt stöd och kommer vid full beläggning generera årliga intäkter om cirka 20 mkr. Satsningarna inom boenden har även resulterat i att vi förvärvade Bogruppen i början av juli. Med förvärvet tar vi ett starkare grepp kring boenden vilket är ett naturligt steg för oss. Genom förvärvet av Bogruppen siktar vi på att nå en årlig omsättning på cirka 250 mkr inom affärsområdet boenden.

Våra förvärvsplaner fortsätter och under sommaren förvärvade vi i mitten av juli Akilles Personlig Assistans. Genom förvärvet av Akilles har vi nu nått en omsättning om cirka 450 mkr inom personlig assistans som fortfarande är vårt starkaste affärsområde.

Totalt har vi nu nått en omsättning på årsbasis om cirka 600 mkr vilket gör oss till ett av Sveriges största omsorgsbolag.

I takt med att vi växer så behöver vi även krediter som är väl anpassade efter våra behov. Under augusti har vi genomfört ett bankbyte, och genom bytet till Danske Bank har kreditfaciliteterna ökat från cirka 25 mkr till drygt 31 mkr. Under hösten kommer vi fortsätta arbetet med en väl anpassad rörelsefinansiering.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 klockan 09:00 CEST.

Stockholm den 21 augusti 2019

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Kort om Livihop

Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

2019-11-12
Regulatorisk

Tredje kvartalet, juli - sept 2019 Perioden 1 juli - 30 september 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 143,6 MSEK (113,0) motsvarande en tillväxt om cirka 29 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,1 MSEK (2,1) och efter avskrivningar (EBIT) till 0,2 MSEK (-0,3).
 • Resultatet före skatt uppgick till -1,7 MSEK (-0,6).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3,6 MSEK (-0,2) och 20,0 MSEK (-3,4) efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (0,03).
2019-11-05
Regulatorisk

Liv ihop har genomfört vissa förändringar i ledningsgruppen i takt med att bolaget går mot att vara en brett omsorgsbolag.

2019-10-01
Regulatorisk

Antal aktier och röster i Liv ihop AB (publ) har ökat med anledning av den riktade nyemissionen av aktier i samband med förvärvet av Akilles Personlig Assistans AB som aviserades den 17 juli.

2019-09-23
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma. Inpassering från klockan 9:30.

2019-08-21
Regulatorisk

Andra kvartalet, april - juni 2019

Perioden 1 april - 30 juni 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 118,5 (111,4) Mkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Tillväxten är beroende på den organiska tillväxten som var 6,3 Mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 (3,5) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 1,4 (1,2) Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,1 (0,3) Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,8 (1,3) Mkr och 1,4 (2,1) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (0,08) kronor. Ingen utspädning har skett under perioden.
2019-07-17
Regulatorisk

Liv ihop växer inom assistansverksamheten genom förvärv av Akilles Personlig Assistans AB, ett bolag verksamt inom personlig assistans i södra Sverige. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 60 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 4 mkr.

2019-07-04
Regulatorisk

Liv ihop tar ett strategiskt steg och växer inom boenden genom förvärv av Bogruppen i Östergötland AB, ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 7 mkr.

1
2
3
4
5
6