Pressmeddelanden

Liv ihop AB (publ) offentliggör delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Liv ihop AB rapporterar resultat för första kvartalet 2020

Första kvartalet, jan - mars 2020Perioden 1 januari - 31 mars 2020

· Omsättningen för koncernen uppgick till 132,7 MSEK (115,9) motsvarande en tillväxt om cirka 14,5 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,9 MSEK (5,0) och efter avskrivningar (EBIT) till -2,0 MSEK (-2,7).

· Resultatet före skatt uppgick till -3,2 MSEK (1,3).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2,3 MSEK (2,1) och -10,3 MSEK (1,6) efter förändring av rörelsekapitalet.

· Periodens resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (0,16).

Väsentliga händelser i första kvartalet

· Livihopgruppen fortsätter att växa och öppnar ett lokalkontor i Uppsala för assistansverksamheten.

· I mitten av första kvartalet drabbas världen av en pandemi som påverkar hela vårt samhälle. Det är i dagsläget inte känt i vilken utsträckning Liv ihop med dotterbolag drabbas då vi ännu inte sett några effekter på koncernens resultat och verksamhet under 2020.

VD och koncernchef Nils Stiernstedt kommenterar kvartalet

Året började som vanligt men ganska snabbt insåg vi att det här året kommer inte bli som vanligt. Vi har sakteligen anpassat vår verksamhet och vårt arbetssätt, och har nu hittat det "nya normala". Få hade nog kunnat ana att det skulle fungera så bra med arbete på distans.

I mitten av kvartalet drabbades världen av en pandemi och det är i dagsläget osäkert i vilken omfattning denna kommer att påverka Livihopgruppen. Några av våra kunder återfinns inom högrisksegmentet och vi har varit tydliga med att informera vår personal och våra kunder hur viktigt det är med social distansering och hygien. För många andra i samhället har pandemin inneburit jakten på nytt arbete, och vi har tydligt märkt att många söker sig till vår bransch och vår verksamhet. Vi har under de senaste åren noterat att löneläget i storstäderna pressats upp som en följd av ökad efterfrågan på arbetskraft. Nu kan vi vänta oss en liten vändning vilket kommer hålla nere ingångslönerna.

Beläggningen inom affärsområdet boenden har fortsatt varit låg, vilket har påverkat periodens omsättning och resultat. Åtgärder har vidtagits och vi har märkt en positiv trend mot slutet av kvartalet och framförallt fått en bra start på andra kvartalet. Inom affärsområde assistans har vi under kvartalet haft en tillväxt om cirka sex procent och vi jobbar med att verkställa marginalförstärkare. Affärsområde hemtjänst ligger konstant, men vi noterar en liten ökning jämfört med föregående kvartal med hänsyn till skottdagen.

Trenden inom privatisering av personlig assistans märks tydligt. Under slutet av 2019 beslöt flera kommuner att avveckla den personliga assistansen som utförs i kommunal regi, bland annat Säffle, Halland och Uppsala. Trenden är positiv och innebär att kunder får ett bättre erbjudande och att assistenterna får en bättre arbetsgivare som satsar på individen i syfte att kunna leverera den bästa personliga assistansen. Vi tar tillfället i akt och söker därför möjligheter att etablera oss i dessa kommuner. Den organiska tillväxten fortsätter även på andra platser och i juni förstärker vi närvaron i Norrköping med personlig assistans.

Vi jobbar kontinuerligt med att stärka vårt erbjudande till kund genom bland annat samarbeten med Eloflex och Inerventions. Tack vare våra samarbeten så är vi övertygade att kundupplevelsen kommer att förbättras. För att nå ut med vårt budskap tar vi hjälp av våra ambassadörer som representerar oss över hela landet.

Denna information är sådan information som Liv ihop AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 klockan 8:35 CET.

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)

Tel: 070-550 73 23

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

2020-06-23
Regulatorisk

Det nyetablerade lokalkontoret i Norrköping genererar nu en årlig omsättning om 36 mkr. Nu närmast etablerar bolaget ett nytt lokalkontor i Örnsköldsvik.

2020-06-05
Regulatorisk

Liv ihops satsning på organisk tillväxt har gett resultat och vi har redan nu nått årsmålet, en organisk tillväxt om tio procent. I takt med tillväxten etablerar vi nu fler lokalkontor.

2020-05-14
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 14 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2020-05-13
Regulatorisk

Liv ihop AB rapporterar resultat för första kvartalet 2020

2020-04-22
Regulatorisk

Liv ihop offentliggör idag årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019.

2020-04-17
Regulatorisk

Med anledning av rådande förutsättningar skjuter Livihop upp offentliggörandet av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019 till vecka 17. Offentliggörandet kommer ske senast onsdagen den 23 april 2020.

2020-04-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 i Villa Källhagens lokaler, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

2020-03-10
Regulatorisk

Liv ihop publicerar härmed uppdaterad finansiell kalender

2020-02-19
Regulatorisk

Fjärde kvartalet, okt - dec 2019

Perioden 1 oktober - 31 december 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 137,7 MSEK (112,2) motsvarande en tillväxt om cirka 23 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 MSEK (-6,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -4,2 MSEK (-9,2).
  • Resultatet före skatt uppgick till -5,7 MSEK (-9,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2,7 MSEK (-2,3) och -12,7 MSEK (-4,3) efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (0,03).
2020-01-21
Regulatorisk

Liv ihop fortsätter fokusera på organisk tillväxt genom strategiska rekryteringar i Uppsala respektive Falun. Dessutom etablerar Liv ihop nytt lokalkontor i Uppsala för affärsområdet Assistans.

1
2
3
4
5
6