Pressmeddelanden

Liv ihop AB (publ) informerar om att erhållna koncernbidrag reverseras och senarelägger offentliggörande av delårsrapport

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2022 och offentliggörförändring av redovisat resultat för räkenskapsåret 2021, både på koncernbasis och för moderbolaget.

I det tidigare redovisade resultatet för moderbolaget avseende perioden 1 januari 2021 - 31 december 2021, som offentliggjordes genom framläggandet av bokslutskommunikén den 23 februari 2022, ingick koncernbidrag från dotterbolag om totalt 12,1 MSEK. Mot bakgrund av den finansiella situation som råder i moder- och dotterbolagen, och i ljuset av upprättade kontrollbalansräkningar i dotterbolagen, har styrelsen beslutat att dessa erhållna koncernbidrag skall reverseras. Vidare har resultatet från andelar i koncernen nedjusteras mot bakgrund av nedskrivning av koncerninterna fordringar vilket påverkar moderbolagets resultat negativt.

Efter genomförd reversering av koncernbidrag och justering av resultat från andelar i koncernbolag, totalt ca 25,6 MSEK, uppgår moderbolagets resultat för räkenskapsåret 2021 till -86,7 MSEK. Moderbolagets eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till -70,3 MSEK och soliditeten uppgick såldes till -87 procent per den 31 december 2021.

Reverseringen innebär även att koncernens redovisade skatt för räkenskapsåret 2021 justeras ner med 1,4 MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick såldes till -54,7 MSEK innebärandes ett negativt resultat per aktie om -6,30 SEK.

Mot bakgrund av denna förändring har styrelsen för Liv ihop idag beslutat att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2022 till den 25 maj 2022.

Åsa Larsson, verkställande direktör i Liv ihop AB (publ)

Tel: 070 494 96 22 

Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2022 kl. 16.30.

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

Filer för nedladdning
2022-08-11
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2022.

2022-07-05
Regulatorisk

Rättelse avser publicerat pressmeddelande den 5 juli 2022 kl 1530 med felaktig hänvisning till MAR.

2022-06-30
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 30 juni 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2022-06-02
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2022 klockan 10:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

2022-05-25
Regulatorisk

Första kvartalet, jan - mars 2022

  • Omsättningen för perioden uppgick till 54,0 MSEK, en minskning med 61,8 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till -12,0 MSEK (3,2) och efter av- och nedskrivningar (EBIT) till -33,6 MSEK (-1,5).
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -33,8 MSEK (-2,6)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,89 SEK (-0,27)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -11,1 MSEK (2,5) och 17,2 MSEK (10,2) efter förändringar av rörelsekapital
2022-05-17
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2022 och offentliggörförändring av redovisat resultat för räkenskapsåret 2021, både på koncernbasis och för moderbolaget.

1
2
...
13
>>