Pressmeddelanden

Liv ihop AB (publ): ansöker om konkurs

Styrelsen för Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") har idag hos Stockholms tingsrätt ansökt om konkurs till följd av att tingsrätten den 25 augusti 2022 beslöt att rekonstruktionen skulle upphöra. I samband med detta har även dotterbolagen Liv ihop Sydost AB, Liv ihop LSS AB, Atlas Assistans AB samt Svea Assistans KB ansökt om konkurs. Övriga dotterbolag som fortfarande är i rekonstruktion bedriver fortsättningsvis sin verksamhet vidare.

Den 25 oktober 2021 ansökte Liv ihop och fem av dess dotterbolag om företagsrekonstruktion vilket sedermera beviljades och sedan förlängdes i två omgångar. Därefter beviljades ytterligare tre dotterbolag företagsrekonstruktion den 10 mars 2022. Vid den tredje förlängningsansökan av bolagen som påbörjade rekonstruktion i oktober 2021 motsatte sig Skatteverket att tingsrätten skulle bevilja ansökan. Bakgrunden till Skatteverkets inställning är att de inte bedömer det som rimligt att det går att refinansiera Bolaget, särskilt mot bakgrund av att Skatteverket är negativt inställda till att acceptera ett offentligt ackord. Mot bakgrund av Skatteverkets inställning så beslöt Stockholms tingsrätt att rekonstruktionen för Liv ihop skulle upphöra den 25 augusti 2022.

 

Med hänsyn tagen till Skatteverkets inställning och beslutet från Stockholms tingsrätt så har styrelsen för Liv ihop idag ansökt om konkurs vid Stockholms tingsrätt. Styrelsen har även ansökt om konkurs för Liv ihop Sydost AB, Liv ihop LSS AB, Atlas Assistans AB samt Svea Assistans KB.

 

Helsingborgs tingsrätt beslöt den 25 augusti 2022 att företagsrekonstruktionen för Liv ihop Syd AB skall förlängas till och med den 27 oktober 2022 i väntan på dom från Förvaltningsrätten beträffande Inspektionen för vård och omsorgs beslut att återkalla koncernens tillstånd att bedriva tillståndspliktig verksamhet.

 

Koncernen har sedan rekonstruktionens inledning fokuserat på att anpassa verksamheten och kostnadsmassan till nuvarande intäkter. Detta arbete har varit framgångsrikt och bolaget har visat ett positivt rörelseresultat rensat för avvecklings- och rekonstruktionskostnader. Därtill har kassaflödet varit positivt vilket har inneburit att rörelsen har varit självfinansierad under hela rekonstruktionen.

Åsa Larsson, verkställande direktör i Liv ihop AB (publ)

Tel: 070 494 96 22

Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 11:00.

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning samt olika typer av boendestöd. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

Filer för nedladdning
2022-08-30
Regulatorisk

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att försätta Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") i konkurs efter Bolagets ansökan tidigare idag. Vidare har även dotterbolagen Liv ihop Sydost AB, Liv ihop LSS AB, Atlas Assistans AB samt Svea Assistans KB försatts i konkurs.

2022-08-30
Regulatorisk

Styrelsen för Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") har idag hos Stockholms tingsrätt ansökt om konkurs till följd av att tingsrätten den 25 augusti 2022 beslöt att rekonstruktionen skulle upphöra. I samband med detta har även dotterbolagen Liv ihop Sydost AB, Liv ihop LSS AB, Atlas Assistans AB samt Svea Assistans KB ansökt om konkurs. Övriga dotterbolag som fortfarande är i rekonstruktion bedriver fortsättningsvis sin verksamhet vidare.

2022-08-25
Regulatorisk

Stockholms tingsrätt har idag beslutat att rekonstruktionen som inleddes den 25 oktober 2021 för Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") skall upphöra med omedelbar verkan. I samband med detta har det även beslutats att rekonstruktionerna för dotterbolagen Liv ihop Sydost AB, Atlas Assistans AB samt Svea Assistans KB skall upphöra. Emellertid har Helsingborgs tingsrätt beslutat att rekonstruktionen för dotterbolaget Liv ihop Syd AB skall fortsätta.

2022-08-11
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget" eller "Liv ihop") senarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2022.

2022-07-05
Regulatorisk

Rättelse avser publicerat pressmeddelande den 5 juli 2022 kl 1530 med felaktig hänvisning till MAR.

2022-06-30
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 30 juni 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2022-06-02
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2022 klockan 10:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

1
2
...
13
>>