Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Liv ihop AB

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 i Villa Källhagens lokaler, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

RÄTT ATT DELTA VID OCH ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN

Den som vill delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020,
  • dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 8 maj 2020

Anmälan ska göras skriftligen till Liv ihop AB (publ), attn: Pawel Tomczyk, Box 71, 131 07 Nacka, per e-post till pawel.tomczyk@livihopgruppen.se eller per telefon 070 746 71 85. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.livihopgruppen.se. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska aktuell kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justerare

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a. fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

9. Fastställande av arvode till styrelse och revisionsarvode

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Till årsstämmans förfogande står balanserat kapital om minus 9 541 744 kronor, överkursfond om 47 064 396 kronor och årets resultat om 2 845 322 kronor, tillsammans 40 367 974 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att hela beloppet om 40 367 974 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, beslut om arvode till revisor (punkterna 8 - 10)

En majoritet av Bolagets aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant. Arvoden till styrelsen föreslås utgå till ordföranden med 195 000 kronor och till övriga ledamöter med vardera 95 000 kronor. För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås att till ledamöter välja Jesper von Post (omval), Nils Stiernstedt (omval) och Claes Lindholm (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås Jesper von Post. För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Emissionerna ska ske till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av hela eller delar av företag. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 8 684 298. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver kommer från och med tre veckor före bolagsstämman och dagen för stämman att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.livihopgruppen.se. Kopia av nämnda handlingar kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som har anmält att de avser att delta i stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2020
Liv ihop AB (publ)
Styrelsen

Stockholm den 15 april 2020

För vidare upplysningar

Nils Stiernstedt, verkställande direktör Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-550 73 23

Kort om Livihop

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

Filer för nedladdning
2020-06-23
Regulatorisk

Det nyetablerade lokalkontoret i Norrköping genererar nu en årlig omsättning om 36 mkr. Nu närmast etablerar bolaget ett nytt lokalkontor i Örnsköldsvik.

2020-06-05
Regulatorisk

Liv ihops satsning på organisk tillväxt har gett resultat och vi har redan nu nått årsmålet, en organisk tillväxt om tio procent. I takt med tillväxten etablerar vi nu fler lokalkontor.

2020-05-14
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) höll under torsdagen den 14 maj 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2020-05-13
Regulatorisk

Liv ihop AB rapporterar resultat för första kvartalet 2020

2020-04-22
Regulatorisk

Liv ihop offentliggör idag årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019.

2020-04-17
Regulatorisk

Med anledning av rådande förutsättningar skjuter Livihop upp offentliggörandet av årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019 till vecka 17. Offentliggörandet kommer ske senast onsdagen den 23 april 2020.

2020-04-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10:00 i Villa Källhagens lokaler, Djurgårdsbrunnsvägen 10, Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

2020-03-10
Regulatorisk

Liv ihop publicerar härmed uppdaterad finansiell kalender

2020-02-19
Regulatorisk

Fjärde kvartalet, okt - dec 2019

Perioden 1 oktober - 31 december 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 137,7 MSEK (112,2) motsvarande en tillväxt om cirka 23 procent. Tillväxten är till stor del en funktion av genomförda förvärv under perioden.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,3 MSEK (-6,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -4,2 MSEK (-9,2).
  • Resultatet före skatt uppgick till -5,7 MSEK (-9,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -2,7 MSEK (-2,3) och -12,7 MSEK (-4,3) efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,77 SEK (0,03).
2020-01-21
Regulatorisk

Liv ihop fortsätter fokusera på organisk tillväxt genom strategiska rekryteringar i Uppsala respektive Falun. Dessutom etablerar Liv ihop nytt lokalkontor i Uppsala för affärsområdet Assistans.

1
2
3
4
5
6