Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Liv ihop AB

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10:00 i Bird & Bird Advokats lokaler, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

RÄTT ATT DELTA VID OCH ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN

Den som vill delta i bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019
 • dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 10 maj 2019

Anmälan ska göras skriftligen till Liv ihop AB (publ), attn: Pawel Tomczyk, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, per e-post till pawel.tomczyk@livihopgruppen.se eller per telefon 070-746 71 85. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.livihopgruppen.se. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska aktuell kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 12. Beslut om arvode till styrelsen och revisionsarvode
 13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om emissionsbemyndigande
 16. Beslut om emission av teckningsoptioner
 17. Beslut om ogiltigförklarande av tidigare emissionsbeslut av teckningsoptioner och makulering av dessa
 18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Till årsstämmans förfogande står balanserat kapital om minus 323 177,63  kronor, överkursfond om 39 160 913,40 kronor och årets resultat om minus 8 232 636,24 kronor, tillsammans 30 605 099,57 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att hela beloppet om 30 605 099,57 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, beslut om arvode till revisor (punkterna 11 - 14)

En majoritet av Bolagets aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant. Arvoden till styrelsen föreslås utgå till ordföranden med 185 000 kronor och till övriga ledamöter med vardera 85 000 kronor. Beloppen är angivna exklusive sociala avgifter. För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås att till ledamöter välja Kent Lindholm (omval), Magnus Johansson (omval), Jesper von Post (omval) och Nils Stiernstedt till ordförande (omval). För tiden t.o.m. nästa årsstämma föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

De nya aktierna, teckningsoptionerna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om teckningsoptioner och konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller aktier som konvertibler kan konverteras till som motsvarar tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram (punkt 16)

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 400 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda med vardera högst 50 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2019. För teckningsoptionerna ska erläggas ett marknadsmässigt vederlag beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Vederlaget ska erläggas kontant senast den 15 juli 2019.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2021. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp om 14 kronor per aktie. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 36 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,6 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt för att Bolaget ska kunna rekrytera kompetent och engagerad personal till sin verksamhet.

Beslut om ogiltigförklarande av tidigare emissionsbeslut av teckningsoptioner och makulering av dessa (punkt 17)

Bolaget gav i juli 2018 Setterwalls Advokatbyrå i uppdrag att genomföra en granskning avseende beslut och implementering av ett incitamentsprogram enligt ett beslut om nyemission av teckningsoptioner från den 1 september 2017. Rapporten visar att emissionen av teckningsoptioner har hanterats på ett felaktigt sätt och i strid mot aktiebolagslagen. Vidare framgår det att betalning för optionerna inte har erlagts i rätt tid.

I anledning av det anförda föreslår styrelsen - i enlighet med vad som föreslås i granskningsrapporten - att bolagsstämman beslutar bekräfta att emissionsbeslutet är ogiltigt och att teckningsoptionerna ska makuleras.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkten 16 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 8 279 144. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver kommer från och med tre veckor före bolagsstämman och dagen för stämman att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.livihopgruppen.se. Kopior av nämnda handlingar kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Setterwalls Advokatbyrås granskningsrapport (punkt 17) finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.livihopgruppen.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 - 17 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.livihopgruppen.se och automatiskt skickas till aktieägare som har anmält att de avser att delta i stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019

Liv ihop AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar 
Kennedi Samuels, tf. VD Liv ihop AB (publ) Tel: 070-191 57 44
Mail: kennedi.samuels@livihopgruppen.se

Kort om Livihop 
Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning och verkar för att få bort så många barriärer som möjligt för att skapa en ökad livskvalitet utifrån varje individs enskilda förutsättningar och funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli ett av de större assistansbolagen i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Livihop arbetar efter devisen att alla är olika och genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten och vardagen för sina uppdragsgivare. Genom transparens och individanpassade lösningar hjälper Livihop sina kunder att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till. Varje uppdragsgivare erbjuds en ekonomisk återrapportering som visar hur assistansersättningen används.

Livihops värdeord är respekt, engagemang och transparens. 

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se 

Mangold Fondkommission, mail: CA@mangold.se och tel: 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

2019-06-19
Regulatorisk

Styrelsen i Liv Ihop AB har mottagit besked från Försäkringskassan att Försäkringskassan nu, mot bakgrund av tillförda uppgifter, gjort ett nytt ställningstagande om att godkänna Liv Ihop AB som betalningsmottagare av assistansersättning. Ställningstagandet gäller omgående.

2019-05-29
Regulatorisk

Efter förändringar som har gjorts avseende Livihopgruppens ledning har Försäkringskassan meddelat att myndigheten avvaktar med att verkställa administrativt ställningstagande gällande utbetalning av assistansersättning som utförts fr.o.m. 1 juni 2019.

2019-05-29
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag beslutat att med omedelbar verkan byta ut bolagets VD Kennedi Samuels mot styrelsens ordförande Nils Stiernstedt som ny tillförordnad VD. Bakgrunden till beslutet är ett ställningstagande från Försäkringskassan om att tillfälligt stoppa utbetalningar till Livihop på grund av oegentligheter som misstänks ha skett i ett av Livihops dotterbolag, innan detta förvärvades av Livihop.

2019-05-16
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") höll under torsdagen den 16 maj 2019 sin årsstämma varvid beslut fattades huvudsakligen enligt vad som redovisas nedan.

2019-05-14
Regulatorisk

Första kvartalet januari - mars 2019

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 116,8 (79,5) Mkr motsvarande en tillväxt om 47 %. Tillväxten är främst förvärvsdriven, den organiska tillväxten var 0,9 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (2,2) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 2,7 (0,9) Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till 2,0 (0,4) Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 2,1 (-0,2) Mkr och 1,6 (-0,2) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,16 (0,01) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner har skett under perioden.
2019-04-23
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") har fattat beslut om att fusionera genom absorption två av sina helägda dotterbolag, Brukartorget AB och Trea Assistans Stockholm AB. Bolaget har idag ingett ansökan om registrering av fusionsplaner, vilka kommer att registreras och kungöras.

2019-04-18
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") vill härmed meddela att revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2018 är oren och de avvikande delarna i revisionsberättelsen återges för förtydligande här nedan. I enlighet med tidigare pressmeddelande kommer hela årsredovisningen för 2018 offentliggöras den 18 april 2019.

2019-04-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10:00 i Bird & Bird Advokats lokaler, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

2019-04-10
Regulatorisk
1
2
3
4
5
6