Pressmeddelanden

Hedera Group har ingått villkorat avtal om att förvärva aktiemajoritet i Liv ihop

Hedera Group AB (publ) har idag tecknat ett villkorat avtal med tre aktieägare i Liv ihop AB (publ) om att förvärva sammanlagt 4 657 050 aktier motsvarande 53,6 % av röster och kapital i Liv ihop AB (publ) från Svante Palm, Marianne Palm och Christine Palm.

Transaktionen i kort:

  • Avtalet är villkorat av att en uppgörelse med vissa fordringsägare slutförs.
  • Köpeskillingen uppgår initialt till 0,45 kronor per aktie, motsvarande cirka 2 mkr för samtliga av huvudägarnas aktier.
  • En tilläggsköpeskilling om 4,55 kronor ska utgå. Total köpeskilling motsvarar således 5 kronor per aktie.
  • Hedera kommer efter att tillträdet av 53,6 % av aktierna, genom ett publikt bud, erbjuda övriga aktieägare möjligheten att sälja sina aktier eller att erhålla aktier i Hedera Group till samma villkor.

Bolaget bedömer att det nu finns förutsättningar för att slutföra den pågående företagsrekonstruktionen framgångsrikt.

För vidare upplysningar
Åsa Larsson, CFO i Liv ihop AB (publ)
Tel: 070 494 96 22

Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 kl.16.15.

Kort om Livihop
Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se.

Filer för nedladdning
2022-01-20
Regulatorisk

Liv ihop:s majoritetsägare, Svante, Marianne och Christine Palm, har idag överlåtit sina samtliga aktier, totalt 4 511 487 aktier, motsvarande 51,9 procent av utestående antal aktier, till ett konsortium bestående av Liv ihops-koncernens medarbetare.

2021-12-03
Regulatorisk

På dagens extra bolagsstämma i Liv ihop AB fattades huvudsakligen följande beslut.

2021-12-03
Regulatorisk

Hedera Group AB (publ) har idag tecknat ett villkorat avtal med tre aktieägare i Liv ihop AB (publ) om att förvärva sammanlagt 4 657 050 aktier motsvarande 53,6 % av röster och kapital i Liv ihop AB (publ) från Svante Palm, Marianne Palm och Christine Palm.

2021-12-01
Regulatorisk

Såsom tidigare har offentliggjorts genomgår Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") och fem dotterbolag företagsrekonstruktion sedan den 25 oktober 2021. Den huvudsakliga anledningen till rekonstruktionerna var IVOs beslut att återkalla bolagens tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet.

1
2
...
11
>>