Pressmeddelanden

Förtydligande - Hedera Group har ingått villkorat avtal om att förvärva aktiemajoritet i Liv ihop

Liv ihop AB (publ) har tidigare idag lämnat pressmeddelande om att Hedera Group AB (publ) förvärvat sammanlagt 4 657 050 aktier motsvarande 53,6 % av röster och kapital i Liv ihop AB (publ). Av pressmeddelandet framgick att avtalet är villkorat av slutförande av en uppgörelse med vissa fordringsägare. Liv ihop AB (publ) vill härmed förtydliga vad denna uppgörelse innebär.

- Bolaget ska nå en överenskommelse om nedsättning av rekonstruktionsbolagens skulder till Skatteverket för huvudsakligen coronanståndsbelopp.

- Bolaget ska nå en uppgörelse med befintlig bank vad gäller refinansiering.

- Om dessa villkor ej uppfylls kommer köpet ej att fullföljas av Hedera Group AB (publ).

För vidare upplysningar

Åsa Larsson, CFO i Liv ihop AB (publ)
Tel: 070 494 96 22

Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2021 kl.18:45.

Kort om Livihop

Livihop är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Bolaget grundades 2011 som assistansbolag och har sedan dess vuxit organiskt samt genom förvärv till att bli ett omsorgsbolag. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser med emailadress ca@mangold.se .

Filer för nedladdning
2022-01-20
Regulatorisk

Liv ihop:s majoritetsägare, Svante, Marianne och Christine Palm, har idag överlåtit sina samtliga aktier, totalt 4 511 487 aktier, motsvarande 51,9 procent av utestående antal aktier, till ett konsortium bestående av Liv ihops-koncernens medarbetare.

2021-12-03
Regulatorisk

På dagens extra bolagsstämma i Liv ihop AB fattades huvudsakligen följande beslut.

2021-12-03
Regulatorisk

Hedera Group AB (publ) har idag tecknat ett villkorat avtal med tre aktieägare i Liv ihop AB (publ) om att förvärva sammanlagt 4 657 050 aktier motsvarande 53,6 % av röster och kapital i Liv ihop AB (publ) från Svante Palm, Marianne Palm och Christine Palm.

2021-12-01
Regulatorisk

Såsom tidigare har offentliggjorts genomgår Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") och fem dotterbolag företagsrekonstruktion sedan den 25 oktober 2021. Den huvudsakliga anledningen till rekonstruktionerna var IVOs beslut att återkalla bolagens tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet.

1
2
...
11
>>