Pressmeddelanden

Förslag till styrelse i Liv ihop

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag informerats om att aktieägare med sammanlagt 50,1% av det totala antalet aktier och röster i Liv ihop AB (publ) företrädande ca 57% av röster och kapital vid årsstämman den 9 maj 2018 har enats om att föreslå och stödja beslutsförslagen nedan.

Bakom förslaget står: Carl Auer (28,5%), Timecare Corporate Finance AB (1,0%), Mangold Fondkommission AB (3,1%), Continentia Holding AB (4,3%), Lars Pontell AB (0,1%), Paulsson Advisory AB (1,0%), GoMobile AB (0,6%), Niklas Wester (0,3%), GunDike AB (6,4%), Läkarkliniken i Stockholm AB (2,8%), Trinvest AB (0,8%), Emissions Kapital AB (0,4%), Consentia Group AB (0,4%) samt ytterligare ett antal mindre aktieägare.

Förslaget inför bolagsstämman är som följer:

Punkt 11

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter.

Punkt 12

Följande personer föreslås till styrelseledamöter:
1. Johan Grevelius (omval), oberoende från bolag och ägare
2. Agneta Trygg (omval), oberoende från bolag och ägare
3. Lage Jonason (nyval), oberoende från bolag och ägare
4. Crister Auer (nyval), beroende från bolag och ägare
5. Gabriella Samuels (nyval), oberoende från bolag och ägare

Johan Grevelius föreslås som styrelsens ordförande.

Kort presentation av de nya föreslagna ledamöterna:

Gabriella Samuels, född 1978
Utbildad jurist på Stockholms Universitet och certifierad näringsterapeut. Gabriella har lång erfarenhet av assistansbranschen med arbetslivserfarenhet inom Försäkringskassan, Trea Assistans, Länsförsäkringar. Andra engagemang: styrelsesuppleant i GunDike AB.

Lage Jonason, född 1951
Utbildad jur. kand och civilekonom på Lunds Universitet. Lage har lång erfarenhet från bank- och finansbranschen och investeringar i tillväxtbolag. Andra befattningar: Styrelseordförande i INSPI AB. Styrelseledamot i Invisio Communications AB (publ), QQM Fund Management AB, Culot AB, Lage Jonason AB, Aktiebolaget G C Lapidem och Aktiebolaget I.V. Numen Adest.

Crister Auer, född 1945
F.d. Överstelöjtnant i Armén, har över 20 års erfarenhet som managementkonsult. Nuvarande engagemang: verksamhetsansvarig i Liv ihop AB och Castor Ekonomisk förening samt vice kyrkorådsordförande Gustav Vasa församling. Tidigare befattningar inom Liv ihop: styrelseordförande Livihop AB 2011 - 2015 samt VD Liv ihop AB 2016.

Punkt 13

Omval av PricewaterhouseCoopers med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Punkt 14

Arvode till ordinarie ledamöter skall uppgå till 100 000 kr samt för ordföranden skall ett arvode om 225 000 kr utgå.

Revisorsarvode skall utgå efter godkänd räkning.

Stockholm den 4 maj 2018

För vidare upplysningar:
Christian Paulsson, Styrelseordförande Liv ihop AB (publ)
Telefon: +46 70 211 0010
E-post: christian.paulsson@livihopgruppen.se

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2019-02-19
Regulatorisk

Oktober - december 2018

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 112,2 (79,0) mkr motsvarande en tillväxt om 42,0 procent. Tillväxten är helt förvärvsdriven, den organiska tillväxten var negativ, -4,3 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,1 (3,3) mkr en minskning om 284,6 procent och efter avskrivningar (EBIT) till -9,1 (1,9) mkr en minskning om 516,8 procent
 • Resultatet före skatt uppgick till -9,5 (1,9) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -2,3 (3,4) mkr och 4,3 (8,5) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
 • Resultat per aktie uppgår till -1,20 (1 822,22) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner har skett under perioden

Januari - december 2018

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 413,6 (259,1) mkr motsvarande en tillväxt om 59,6 procent, tillväxten är primärt förvärvsdriven, den organiska tillväxten uppgick till 0,5 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,7 (10,1) mkr en minskning om 82,5 procent och efter avskrivningar (EBIT) till -7,4 (5,7) mkr en minskning om 229,2 procent
 • Resultatet före skatt uppgick till -9,5 (4,3) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -1,4 (8,4) mkr och 2,8 (-7,6) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
 • Resultat per aktie uppgår till -1,08 (4 729,81) kronor.
2018-11-07
Regulatorisk

Juli - september 2018

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 113,0 (66,7) mkr motsvarande en tillväxt om 69,4 procent. Tillväxten är helt förvärvsdriven, den organiska tillväxten var negativ, -2,6 %.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,1 (2,8) mkr en minskning om 25,0 procent och efter avskrivningar (EBIT) till -0,3 (1,6) mkr en minskning om 118,7 procent
 • Resultatet före skatt uppgick till -0,6 (1,3) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -0,2 (0,9) mkr och -3,4 (-4,2) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
 • Resultat per aktie uppgår till -0,06 (1 639,05) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner har skett under perioden
2018-10-30
Regulatorisk

Styrelsen för Liv ihop AB (publ) har idag beslutat att entlediga Christian Paulsson som bolagets verkställande direktör. Christian Paulsson kommer finnas tillgänglig för bolaget under uppsägningstiden.

2018-09-19
Regulatorisk
2018-08-22
Regulatorisk

April - Juni 2018

 • Omsättningen för koncernen uppgick till 111,4 (61,3) mkr motsvarande en tillväxt om 81,8 procent, tillväxten är primärt förvärvsdriven, den organiska tillväxten uppgick till 1,4 procent
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,5 (2,5) mkr en ökning om 40,8 procent och efter avskrivningar (EBIT) till 1,2 (1,4) mkr en minskning om 13,2 procent
 • Resultatet före skatt uppgick till 0,3 (1,0) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 1,3 (-0,5) mkr och 2,1 (0,7) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
 • Resultat per aktie uppgår till 0,08 (1 561,40) kronor
2018-08-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 september 2018 klockan 10:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 09:30.

2018-06-19
Regulatorisk
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") dotterbolag Trea Assistans Stockholm AB ("Trea") har vunnit en upphandling i Södertälje Kommun avseende utförande av hemtjänst
 • Trea har tilldelats 7% av det totala antalet hemtjänsttimmar i kommunen vilket motsvarar en omsättning om ca 14 mkr på årsbasis, vilket motsvarar en ökning av omsättningen från tidigare med ca 6 mkr per år
 • Kontraktet är värt ca 28 mkr över en tvåårsperiod. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalet i två år med ett år i taget.
 • Avtalet börjar gälla från och med 1 november 2018
2018-05-09
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) höll under onsdagen den 9 maj 2018 sin årsstämma varvid huvudsakliga beslut fattades enligt vad som redovisas nedan.

2018-05-04
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag informerats om att aktieägare med sammanlagt 50,1% av det totala antalet aktier och röster i Liv ihop AB (publ) företrädande ca 57% av röster och kapital vid årsstämman den 9 maj 2018 har enats om att föreslå och stödja beslutsförslagen nedan.

1
2
3
4
5
6