Pressmeddelanden

Förslag till styrelse i Liv ihop

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag informerats om att aktieägare med sammanlagt 50,1% av det totala antalet aktier och röster i Liv ihop AB (publ) företrädande ca 57% av röster och kapital vid årsstämman den 9 maj 2018 har enats om att föreslå och stödja beslutsförslagen nedan.

Bakom förslaget står: Carl Auer (28,5%), Timecare Corporate Finance AB (1,0%), Mangold Fondkommission AB (3,1%), Continentia Holding AB (4,3%), Lars Pontell AB (0,1%), Paulsson Advisory AB (1,0%), GoMobile AB (0,6%), Niklas Wester (0,3%), GunDike AB (6,4%), Läkarkliniken i Stockholm AB (2,8%), Trinvest AB (0,8%), Emissions Kapital AB (0,4%), Consentia Group AB (0,4%) samt ytterligare ett antal mindre aktieägare.

Förslaget inför bolagsstämman är som följer:

Punkt 11

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 0 suppleanter.

Punkt 12

Följande personer föreslås till styrelseledamöter:
1. Johan Grevelius (omval), oberoende från bolag och ägare
2. Agneta Trygg (omval), oberoende från bolag och ägare
3. Lage Jonason (nyval), oberoende från bolag och ägare
4. Crister Auer (nyval), beroende från bolag och ägare
5. Gabriella Samuels (nyval), oberoende från bolag och ägare

Johan Grevelius föreslås som styrelsens ordförande.

Kort presentation av de nya föreslagna ledamöterna:

Gabriella Samuels, född 1978
Utbildad jurist på Stockholms Universitet och certifierad näringsterapeut. Gabriella har lång erfarenhet av assistansbranschen med arbetslivserfarenhet inom Försäkringskassan, Trea Assistans, Länsförsäkringar. Andra engagemang: styrelsesuppleant i GunDike AB.

Lage Jonason, född 1951
Utbildad jur. kand och civilekonom på Lunds Universitet. Lage har lång erfarenhet från bank- och finansbranschen och investeringar i tillväxtbolag. Andra befattningar: Styrelseordförande i INSPI AB. Styrelseledamot i Invisio Communications AB (publ), QQM Fund Management AB, Culot AB, Lage Jonason AB, Aktiebolaget G C Lapidem och Aktiebolaget I.V. Numen Adest.

Crister Auer, född 1945
F.d. Överstelöjtnant i Armén, har över 20 års erfarenhet som managementkonsult. Nuvarande engagemang: verksamhetsansvarig i Liv ihop AB och Castor Ekonomisk förening samt vice kyrkorådsordförande Gustav Vasa församling. Tidigare befattningar inom Liv ihop: styrelseordförande Livihop AB 2011 - 2015 samt VD Liv ihop AB 2016.

Punkt 13

Omval av PricewaterhouseCoopers med Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.

Punkt 14

Arvode till ordinarie ledamöter skall uppgå till 100 000 kr samt för ordföranden skall ett arvode om 225 000 kr utgå.

Revisorsarvode skall utgå efter godkänd räkning.

Stockholm den 4 maj 2018

För vidare upplysningar:
Christian Paulsson, Styrelseordförande Liv ihop AB (publ)
Telefon: +46 70 211 0010
E-post: christian.paulsson@livihopgruppen.se

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2019-05-29
Regulatorisk

Efter förändringar som har gjorts avseende Livihopgruppens ledning har Försäkringskassan meddelat att myndigheten avvaktar med att verkställa administrativt ställningstagande gällande utbetalning av assistansersättning som utförts fr.o.m. 1 juni 2019.

2019-05-29
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) har idag beslutat att med omedelbar verkan byta ut bolagets VD Kennedi Samuels mot styrelsens ordförande Nils Stiernstedt som ny tillförordnad VD. Bakgrunden till beslutet är ett ställningstagande från Försäkringskassan om att tillfälligt stoppa utbetalningar till Livihop på grund av oegentligheter som misstänks ha skett i ett av Livihops dotterbolag, innan detta förvärvades av Livihop.

2019-05-16
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") höll under torsdagen den 16 maj 2019 sin årsstämma varvid beslut fattades huvudsakligen enligt vad som redovisas nedan.

2019-05-14
Regulatorisk

Första kvartalet januari - mars 2019

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 116,8 (79,5) Mkr motsvarande en tillväxt om 47 %. Tillväxten är främst förvärvsdriven, den organiska tillväxten var 0,9 %.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,0 (2,2) Mkr och efter avskrivningar (EBIT) till 2,7 (0,9) Mkr.
  • Resultatet före skatt uppgick till 2,0 (0,4) Mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 2,1 (-0,2) Mkr och 1,6 (-0,2) Mkr efter förändring av rörelsekapitalet.
  • Resultat per aktie uppgår till 0,16 (0,01) kronor. Ingen utspädning till följd av teckningsoptioner har skett under perioden.
2019-04-23
Regulatorisk

Styrelsen i Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") har fattat beslut om att fusionera genom absorption två av sina helägda dotterbolag, Brukartorget AB och Trea Assistans Stockholm AB. Bolaget har idag ingett ansökan om registrering av fusionsplaner, vilka kommer att registreras och kungöras.

2019-04-18
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Bolaget") vill härmed meddela att revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2018 är oren och de avvikande delarna i revisionsberättelsen återges för förtydligande här nedan. I enlighet med tidigare pressmeddelande kommer hela årsredovisningen för 2018 offentliggöras den 18 april 2019.

2019-04-15
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org.nr: 556846-3136 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10:00 i Bird & Bird Advokats lokaler, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm. Inpassering från klockan 9:30.

2019-04-10
Regulatorisk
1
2
3
4