Pressmeddelanden

Aktieägarna i Liv ihop kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 09:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 08:30.

 RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som vill delta i bolagsstämman ska

 •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2018,
 • dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 4 maj 2018.

Anmälan ska göras skriftligen till Liv ihop AB (publ), attn. Carl Auer, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, per e-post till carl.auer@livihopgruppen.se eller per telefon 010-1515900. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid, aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt är vi tacksamma om sådan ges in redan i samband med anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.livihopgruppen.se. Den som företräder juridisk person ombeds visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter
15. Beslut om arvode till revisor
16. Beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
(punkt 9)

Till årsstämmans förfogande står balanserat kapital om 643 469,11 kronor, överkursfond om 12 092 511,05 kronor och årets resultat om minus 715 074,05 kronor, tillsammans 12 020 906,06 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas utan att hela beloppet om 12 020 906,06 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter, beslut om arvode till revisor
(punkterna 11 - 15)

Carl Auer har informerat bolagets styrelse om att han, i sin egenskap av aktieägare i bolaget och representerandes ett aktie- och röstinnehav om cirka 32 procent, avser att lämna förslag i punkterna 11 - 15 och om att förslagen kommer offentliggöras i den mån de är klara före stämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

De nya aktierna och konvertiblerna ska vid avvikelse från företrädesrätten emitteras till ett belopp som ansluter till aktiekursen (eller, i fråga om konvertibler, med aktiekursen som utgångspunkt för en marknadsmässig värdering) vid tiden för genomförandet av emissionen, med avdrag för eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det antal aktier som medges av vid var tid gällande bolagsordning kunna emitteras.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt vad aktiebolagslagen föreskriver kommer från och med tre veckor före bolagsstämman och dagen för stämman att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.livihopgruppen.se. Kopia av nämnda handlingar kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Stockholm i april 2018

Liv ihop AB (publ) Styrelsen

För vidare upplysningar
Carl Auer, VD Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-140 8100
Mail: carl.auer@livihopgruppen.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 11.50 CET

 

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Liv ihops aktier är noterade på Nasdaq First North.

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2018-04-18
Regulatorisk
2018-04-10
Regulatorisk
 • Carl Auer lämnar som VD för att fokusera nya kunder och marknad
 • Christian Paulsson utses till ny VD
2018-04-04
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 klockan 09:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 08:30.

2018-03-14
Regulatorisk
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har per idag tillträtt BAMU Uppsala AB ("BAMU") där samtliga aktier förvärvats ("Förvärvet")
 • BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun
 • Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden
 • Köpeskillingen uppgick till 4,0 mkr, samt två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på skuldfri basis
 • Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis
2018-03-06
Regulatorisk
 • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") har ingått avtal med de fyra ägarna av BAMU Uppsala AB ("BAMU") om förvärv av samtliga aktier i BAMU med planerat tillträde den 14 mars 2018 ("Förvärvet")
 • BAMU är ett bolag verksamt inom LSS-boenden i Uppsala kommun
 • Förvärvet av BAMU blir grunden för en ny verksamhetsgren inom Livihop med LSS-boenden
 • Köpeskillingen uppgår till 4,0 mkr, samt två möjliga tilläggsköpeskillingar. Förvärvet genomförs på skuldfri basis
 • Förvärvet beräknas tillföra Livihop en omsättning om 30 mkr samt ett EBITDA-resultat om ca 1,5 mkr på årsbasis
2018-02-16
Regulatorisk

Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24 MSEK inför listningen på Nasdaq First North ("Erbjudandet").

2018-01-30
Regulatorisk

Livihop beslutar om nyemission och offentliggör investeringsmemorandum inför notering på Nasdaq First North Liv ihop AB (publ) ("Livihop" eller "Bolaget") har beslutat om en nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 23 februari 2018. Med anledning av förestående nyemission riktad till allmänheten och institutionella investerare i Sverige om 24 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") har Livihop i dag även offentliggjort ett investeringsmemorandum, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.livihopgruppen.se, och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

1
2
3
4
5
6