Styrelse och revisor

Bolagets styrelse ska enligt aktiebolagslagen svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman. Vanligtvis utses styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma för ett år i taget. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Livihops styrelse består av 3 styrelseledamöter, inklusive ordföranden och har sitt säte i Stockholms län

Tommy Zetterberg Styrelseordförande

Född 1965

Medlem av styrelsen sedan 2022.

Tommy har lång erfarenhet av bolagsbyggande och drivit flera olika bolag inom en rad sektorer.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 78 432 (direkt och indirekt)

Tommy är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen samt i förhållande till större aktieägare i Livihop.

Carl Johan Broms Ledamot

Född 1953

Medlem av styrelsen sedan 2022.

Carl Johan har under många år verkat inom försäljning samt marknadsföring, både inom konsumentrörliga produkter samt inom företagstjänster.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 0 (direkt och indirekt)

Carl Johan är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen samt i förhållande till större aktieägare i Livihop.

Åsa Larsson Ledamot

Född 1967

Verkställande direktör sedan februari 2022.

Åsa har tidigare verkar som auktoriserad revisor, och sedan 2016 varit verksam inom olika befattningar inom vård- och omsorgsbranschen. Åsa tillträdde som Livihops ekonomichef i mars 2020 och är sedan februari 2022 bolagets verkställande direktör.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 405 000 (direkt och indirekt)

Åsa är oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare i Livihop.

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är revisor med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Tobias Stråhle blev auktoriserad revisor 2007 och valdes in i FAR 2015.