Styrelse och revisor

Bolagets styrelse ska enligt aktiebolagslagen svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman. Vanligtvis utses styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma för ett år i taget. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Livihops styrelse består av 3 styrelseledamöter, inklusive ordföranden och har sitt säte i Stockholms län

Kent Lindholm Styrelseordförande

Född 1956.
Styrelseledamot sedan 2018. Kent är civilekonom från Stockholms universitet och har sedan 1979 arbetat som revisor (auktoriserad revisor 1984 och partner 1986) fram till våren 2018 med undantag för 1989-1991 då han var ekonomichef/CFO för IDK Data ett noterat IT konsultbolag. Under denna tid har kunder inom olika branscher och storlek, såväl ägarledda som noterade, ingått i Kents uppdrag.

Förutom detta har Kent även haft ett antal ledande befattningar inom revisionsbyrån Grant Thornton Sweden som för närvarande har cirka 1 200 medarbetare bland annat Kontorschef, Marknadsområdeschef, Styrelseledamot och ansvarig för byråns internationella kontakter inom nätverket Grant Thornton med ca 50 000 medarbetare internationellt. 

ANDRA VÄSENTLIGA UPPDRAG

Intereast Transport AB, styrelseledamot sedan 2018
Keanne AB, styrelseledamot sedan 2018
Djurö Byalag Ideell Förening, styrelseledamot sedan 2019

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 16 900 aktier.

Kent är oberoende i förhållande till bolaget samt i förhållande till större aktieägare i Livihop.

Nils Stiernstedt Styrelseledamot och VD

Född 1981.
Nils är civilekonom från Lunds universitet. Medlem i styrelsen sedan 2018. 

UPPDRAG I BOLAGET

Liv ihop AB (publ), verkställande direktör sedan 2019

ANDRA VÄSENTLIGA UPPDRAG                                    

GetCompliant 2013 AB, styrelsemedlem sedan 2017

Aktier i Liv ihop AB (pub): 80 000

Nils är oberoende i förhållande till större aktieägare i Livihop men inte i förhållande till bolaget.

Jesper von Post Styrelseledamot

Född 1981.
Medlem i styrelsen sedan 2018. Jesper är utbildad byggnadsingenjör men arbetar som arkitekt sedan 2012.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): -

Jesper är oberoende i förhållande till bolaget samt i förhållande till större aktieägare i Livihop.

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är revisor med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Tobias Stråhle blev auktoriserad revisor 2007 och valdes in i FAR 2015.