Styrelse och revisor

Bolagets styrelse ska enligt aktiebolagslagen svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman. Vanligtvis utses styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma för ett år i taget. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Livihops styrelse består av 3 styrelseledamöter, inklusive ordföranden och har sitt säte i Stockholms län

Tommy Zetterberg Styrelseordförande

Född 1965

Medlem av styrelsen sedan 2021.

Tommy har lång erfarenhet av bolagsbyggande och drivit flera olika bolag inom en rad sektorer.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 78 432 (direkt och indirekt)

Tommy är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen samt i förhållande till större aktieägare i Livihop.

Sigfrid Götte Styrelseledamot

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är revisor med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Tobias Stråhle blev auktoriserad revisor 2007 och valdes in i FAR 2015.