Styrelse och revisor

Bolagets styrelse ska enligt aktiebolagslagen svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman. Vanligtvis utses styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma för ett år i taget. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Livihops styrelse består av 4 styrelseledamöter, inklusive ordföranden och har sitt säte i Stockholm

Nils Stiernstedt Styrelseordförande

Född 1981.
Nils är civilekonom från Lunds Universitet. Medlem i styrelsen sedan 2018. Nils är oberoende i förhållande till större ägare.

Aktier i Liv ihop AB (pub): 0

Kent Lindholm Styrelseledamot

Född 1956.
Styrelseledamot sedan 2018. Kent är civilekonom från Stockholms Universitet och har sedan 1979 arbetat som revisor (auktoriserad revisor 1984 och partner 1986) fram till våren 2018 med undantag för 1989-1991 då han var ekonomichef/CFO för IDK Data ett noterat IT konsultbolag. Under denna tid har kunder inom olika branscher och storlek, såväl ägarledda som noterade, ingått i Kents uppdrag.

Förutom detta har Kent även haft ett antal ledande befattningar inom revisionsbyrån Grant Thornton Sweden som fn har cirka 1 200 medarbetare bla Kontorschef, Marknadsområdeschef, Styrelseledamot och ansvarig för byråns internationella kontakter inom nätverket Grant Thornton med ca 50 000 medarbetare internationellt. 

Aktier i Liv ihop AB (pub): 16 900 aktier och är oberoende i förhållande till större ägare i Liv i hop.

Magnus Johansson Styrelseledamot

Född 1972.
Magnus är grundare till Svea Assistans och medlem i styrelsen sedan 2018.

Aktier i Liv ihop AB (pub): 12 000 st privat och 375 000 via det delägda bolaget Continentia Holding AB och är oberoende i förhållande till större ägare i Liv i hop.

Jesper von Post Styrelseledamot

Född 1981
Medlem i styrelsen sedan 2018. Jesper är utbildad byggnadsingenjör men arbetar som arkitekt sedan 2012. Jesper är oberoende i förhållande till större ägare.

Aktier i Liv ihop AB (pub): 0

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är revisor med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Tobias Stråhle blev auktoriserad revisor 2007 och valdes in i FAR 2015.