Styrelse och revisor

Bolagets styrelse ska enligt aktiebolagslagen svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens ledamöter utses av bolagsstämman. Vanligtvis utses styrelseledamöter vid ordinarie bolagsstämma för ett år i taget. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.

Livihops styrelse består av 3 styrelseledamöter, inklusive ordföranden och har sitt säte i Stockholms län

Jesper von Post Styrelseordförande

Född 1981

Medlem av styrelsen sedan 2018. Jesper är utbildad byggnadsingenjör men arbetar som arkitekt sedan 2012.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 10 478 aktier

Jesper är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen samt i förhållande till större aktieägare i Livihop.

Nils Stiernstedt Styrelseledamot och VD

Född 1981

Medlem i styrelsen sedan 2018. Nils är civilekonom från Lunds universitet. Verkställande direktör i Liv ihop AB sedan 2019.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 80 000 aktier

Nils är oberoende i förhållande till bolaget samt i förhållande till större aktieägare i Livihop.

Claes Lindholm Styrelseledamot

Född 1984

Medlem av styrelsen sedan 2020.

Claes är Managing Director på Soluno där han varit med sedan uppstarten av verksamheten 2004. Claes är utbildad inom ekonomi och management vid IHM Business School.

Innehav av aktier i Liv ihop AB (publ): 696 451 (direkt och indirekt)

Claes är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen samt i förhållande till större aktieägare i Livihop.

Revisor

Tobias Stråhle Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers är revisor med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Tobias Stråhle blev auktoriserad revisor 2007 och valdes in i FAR 2015.