Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt, till exempel i frågor om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma torsdagen den 16 maj 2019

Årsstämman ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 kl 10.00 i Bird & Bird Advokats lokaler, Norrlandsgatan 15, 111 43 Stockholm. Inpassering från klockan 09.30.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag punkt 15

Styrelsens förslag punkt 16

Styrelsens förslag punkt 17

Villkor för teckningsoptioner 2019