Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt, till exempel i frågor om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Extra bolagsstämma onsdagen den 19 september 2018

Extra bolagsstämman ägde rum onsdagen den 19 september 2018 klockan 10:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 09:30.

Ny styrelse i Liv ihop AB (publ)

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär