Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt, till exempel i frågor om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Extra bolagsstämma torsdagen den 10 oktober 2019

Den extra bolagsstämman ägde rum torsdagen den 10 oktober 2019 klockan 10:00 i Svea Assistans lokaler, Ekbacksvägen 28, 168 69 Bromma.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär