Bolagsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt, till exempel i frågor om fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma fredagen den 30 juni 2022

Aktieägare i Livihop kallades till årsstämma fredagen den 30 juni 2022 kl 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma
Protokoll från årsstämma
Kallelse till årsstämma
Fullmakt