Bolagsordning

§1 FIRMA

Bolagets firma är Liv ihop AB (publ). Bolaget ska vara publikt.

§2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholm (kommun).

§3 VERKSAMHET

Aktiebolaget ska direkt eller indirekt genom dotterföretag bedriva verksamhet genom att erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshin- drade) eller 51 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken (om assistansersättning). Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom vårdsektorn eller med tillhandahållande av tjänster till äldre och funktionshindrade samt tillhandahållande av administrativ service eller andra tjänster, och bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tekniska hjälpmedel och lösningar inom ovan nämnda sektorer, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter.

§7 REVISORER

Bolaget ska ha 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan fram- ställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§9 ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justerare.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning en och koncernbalansräkningen.
  b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 9. Fastställande av arvode till styrelsen och, i förekommande fall, revisionsarvode.
 10. Val av styrelse och i vissa fall revisor.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 RÄKENSKAPSÅR

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämnings- register, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen på extra bolagsstämma den 29 december 2017