Bolagsstyrning

Bolagets firma är Liv ihop AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556846-3136 och styrelsen har sitt säte i Stockholms län.

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före listningen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har bolagsstyrningen i bolaget utgått från svensk lag, bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter, däribland styrelsens arbetsordning och instruktion till VD. Sedan bolagets aktier har noterats på Nasdaq First North Growth Market följer bolaget också Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Svensk kod för bolagsstyrning behöver således inte tillämpas av Livihop, och bolagets styrelse har för närvarande heller inte för avsikt att tillämpa koden.

Lagstiftning och bolagsordning

Livihop tillämpar i första hand aktiebolagslagen (2005:551) samt de regler och rekommendationer som kommer att följa av bolagets listning på Nasdaq First North Growth Market. Dessutom följer Livihop de bestämmelser som föreskrivs i bolagsordningen.