Aktiekapital

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 781 586,82 SEK fördelat på 8 684 298 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,09 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Ökning av antal aktier Antal aktier Kvotvärde (SEK) Förändring av aktiekapital (SEK) Aktiekapital (SEK)
2011 Nybildning 500 500 100 50 000 50 000
2017 Nyemission1 63 563 100 6 300 56 300
2017 Fondemission2 0 563 900 450 400 506 700
2017 Nyemission3 29 592 900 26 100 532 800
2018 Split 10000:14 5 919 408 5 920 000 0,09 0 532 800
2018  Erbjudande5 1 600 000 7 520 000 0,09 144 000 676 800
2018 Nyemission6 759 144 8 279 144 0,09 68 322 745 122
2019 Nyemission7 305 154 8  584 298 0,09 27 463 772 586
2019 Riktad Nyemission 100 000 8 684 298 0,09 9 000 781 586

1. I juli 2017 genomfördes en nyemission om 10 080 000 SEK riktad till ett antal finansiella investerare till en kurs om 160 000 SEK per aktie.
2. I september 2017 ökade Bolaget aktiekapitalet genom en fondemission om 450 400 SEK, tillförda från fritt eget kapital, i syfte att uppnå ett erforderligt aktiekapital
för ändring av bolagskategori till publikt aktiebolag.
3. I september 2017 genomfördes en nyemission om 4 640 000 SEK genom kvittning som en del av köpeskillingen vid förvärvet av Svea Assistans. Teckningskursen
var 160 000 SEK per aktie.
4. Split med förhållandet 10 000:1 (det vill säga en aktie delades upp i 10 000 nya aktier) i syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier.
5. I februari 2018 genomfördes en riktad nyemission till allmänheten om 1 600 000 aktier till en teckningskurs om 15 SEK per aktie, motsvarande en sammanlagd
teckningslikvid om 24 000 000 SEK, varav 7 000 000 SEK har erlagts genom kvittning. Nyemissionen är genomförd men ännu ej registrerad hos Bolagsverket.
6. I april 2018 genomfördes en riktad nyemission.
7. I juli 2019 genomfördes en riktad nyemission.