Aktien

Livihops första dag för handel på Nasdaq First North var den 23 februari 2018. Antalet aktier i bolaget är  8 584 298.

Handelsinformation

Kortnamn: LIVI

ISIN-kod: SE0010769356

Viktig information om Nasdaq First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Certified Adviser och likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB

Tel: 08-503 015 50

Aktiebaserade incitamentsprogram

Stämman bekräftade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsebeslutet om emission av teckningsoptioner från den 1 september 2017 var ogiltigt och beslutade att makulera aktuella teckningsoptioner.

Pressmeddelande: Publicering av granskningsrapport beträffande beslut om teckningsoptioner

Granskningsrapporten Livihop