Aktien

Livihops första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market var den 23 februari 2018. Antalet aktier i bolaget är  8 684 298.

Handelsinformation

Kortnamn: LIVI

ISIN-kod: SE0010769356

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser och likviditetsgarant

Mangold Fondkommission AB

Tel: 08-503 015 50

Aktiebaserade incitamentsprogram

Stämman bekräftade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsebeslutet om emission av teckningsoptioner från den 1 september 2017 var ogiltigt och beslutade att makulera aktuella teckningsoptioner.

Pressmeddelande: Publicering av granskningsrapport beträffande beslut om teckningsoptioner

Granskningsrapporten Livihop