Investor relations

Livihop grundades 2011 och är idag en väletablerad aktör på svenska marknaden för personlig assistans. Bolaget erbjuder personlig assistans till individer, tillika uppdragsgivare, med olika typer av funktionsnedsättning.

Livihop har ansökt om att bolaget ska tas upp till handel på Nasdaq First North med preliminär första handelsdag den 23 februari.

Pressmeddelanden

2018-08-22
Regulatorisk

April - Juni 2018

  • Omsättningen för koncernen uppgick till 111,4 (61,3) mkr motsvarande en tillväxt om 81,8 procent, tillväxten är primärt förvärvsdriven, den organiska tillväxten uppgick till 1,4 procent
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,5 (2,5) mkr en ökning om 40,8 procent och efter avskrivningar (EBIT) till 1,2 (1,4) mkr en minskning om 13,2 procent
  • Resultatet före skatt uppgick till 0,3 (1,0) mkr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 1,3 (-0,5) mkr och 2,1 (0,7) mkr efter förändring av rörelsekapitalet
  • Resultat per aktie uppgår till 0,08 (1 561,40) kronor
2018-08-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 september 2018 klockan 10:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler, Sergels Torg 12, Stockholm. Inpassering från klockan 09:30.

2018-06-19
Regulatorisk
  • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") dotterbolag Trea Assistans Stockholm AB ("Trea") har vunnit en upphandling i Södertälje Kommun avseende utförande av hemtjänst
  • Trea har tilldelats 7% av det totala antalet hemtjänsttimmar i kommunen vilket motsvarar en omsättning om ca 14 mkr på årsbasis, vilket motsvarar en ökning av omsättningen från tidigare med ca 6 mkr per år
  • Kontraktet är värt ca 28 mkr över en tvåårsperiod. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalet i två år med ett år i taget.
  • Avtalet börjar gälla från och med 1 november 2018

Finansiell kalender

september 19 2018
Extra bolagsstämma

klockan 10:00 i Advokatfirman Westermark Anjou AB:s lokaler
Sergels Torg 12, Stockholm
Inpassering från klockan 09:30.

november 07 2018
Delårsrapport Q3 2018