Investor relations

Livihop grundades 2011 och är idag en väletablerad aktör på den svenska marknaden för personlig assistans. Bolaget erbjuder personlig assistans till individer, tillika uppdragsgivare, med olika typer av funktionsnedsättning.

Pressmeddelanden

2021-09-16
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

2021-09-14
Regulatorisk

Aktieägarna i Liv ihop AB (publ), org. nr. 556846-3136, ("Livihop") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas fredagen den 1 oktober 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud på bolagsstämman.

2021-08-18
Regulatorisk

Andra kvartalet, april - juni 2021

Perioden 1 april - 30 juni 2021

· Omsättningen för perioden uppgick till 146,3 MSEK, en ökning med 12,4 procent jämfört med samma period föregående år.

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,1 MSEK (3,1) och efter avskrivningar (EBIT) till -0,6 MSEK (-1,8).

· Resultat före skatt för perioden uppgick till -1,6 MSEK (-3,9)

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,16 SEK (-0,43)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 2,6 MSEK (-0,9) och 2,0 MSEK (24,8) efter förändringar av rörelsekapital

Väsentliga händelser i andra kvartalet

· Den första april förändras ledningsgruppen och består sedan dess av Nils Stiernstedt (vd), Åsa Larsson (ekonomichef), Patricia Gustavsson (segmentschef assistans syd), Karin Forsberg (segmentschef assistans norr), Helena Bergstedt (segmentschef stödboende) och Carola Clomén (segmentschef familjehem).

· Vid extra stämma den 14 april 2021 valdes Tommy Zetterberg till ny ledamot och ersatte då Claes Lindholm.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Efter rapportperioden har inga väsentliga händelser inträffat.

Finansiell kalender

oktober 01 2021
Extra bolagsstämma
november 17 2021
Delårsrapport Q3 2021